چهارشنبه 23 شهریور 1390

جهاد اقتصادی به روش کارآفرینی و خوشه‌بندی صنایع

• نوشته شده توسط: ramin h

عضو هیات علمی دانشگاه همدان خواستار شد:
جهاد اقتصادی به روش کارآفرینی و خوشه‌بندی صنایع

خبرگزاری فارس: یک عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان گفت: جهاد اقتصادی بستر بهره‌گیری از کارآفرینی توده‌ای را فراهم می کند.

خبرگزاری فارس: جهاد اقتصادی به روش کارآفرینی و خوشه‌بندی صنایع

به گزارش خبرگزاری فارس عباس سلیمیان استادیار عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان، مبحث جهاد اقتصادی را که سال جاری به آن عنوان نامگذاری شده را در مقاله‌ای مورد کنکاش قرا داده است.
خلاقیت و کارآفرینی در ادبیات معمول آن امری فردی است و افراد خلاق در دایره کارآفرینی منشاء حرکات اقتصادی سودآور و ماندگار می شوند و طبقه بندی هایی مثل کارآفرینی سازمانی جنبه ظهور غیر فردی آن است.

* کارآفرینی توده‌ای
 
امری که امروزه در ادبیات کار و تولید در جهان مطرح است، بحث کارآفرینی توده ای ( Mass creativity) است که برای سیاستگذاری توسعه‌ای اشتغال و کار باید این مفهوم را عملیاتی کرد. این مفهوم در حقیقت بهره برداری عظیم از مجموع ظرفیت های کارآفرینی فردی همه اعضا یک جامعه و حتی مردم جهان است و از همین نقطه می تواند با  فلسفه جهاد اقتصادی رابطه پیدا کند. به طوری که به عنوان یک مفهوم از پیاده سازی جهاد اقتصادی به این صورت باید عمل کرد، تا در سطح تکنولوژی امروز دنیا و و به موازات آن باید به نحوی سیاست گذار کرد، تا باعث ظهور یک نوعی از پدیده کارآفرینی شد که از هویت یک فرد یا سازمان کارآفرین گذشته و به قابلیت های وی در بهره برداری از این فضای توده ای کارآفرینی توجه پیدا کرد.
پدیده کارآفرینی توده ای محصول حضور وسیع IT در زندگی انسان ها است. امروزه شبکه اجتماعی و تجاری اینترنتی به جایی رسیده است که در کنار مصرف انبوه انسان، مصرف کننده را به ایده پرداز و پیشنهاد دهنده ویژگی کالای مصرفی خود تبدیل کرده است، به گونه‌ای که دائمأ از طرف آنان به سمت تولید کنندگان سفارش های خلاقانه می رسد و تولید کننده بدون وجود سازمانی که بتواند در این سطح از تنوع و اطلاعات محصول عمل کند، قابلیت ماندگاری ندارد. این مسئله در کنار آزادی انتخاب که برای مصرف کننده وجود دارد، باعث آن می شود که یک تحقیق و توسعه R&D وسیع روی خصوصیات مشترک زیست انسان ها به عنوان یک الزام برای تولید کننده ظاهر شود. این R&D باید بتواند به صورت دینامیک به این سوال جواب بدهد که آدم ها چگونه زندگی می کنند؟ و چگونه زندگی خواهند کرد؟ و تغییرات این زندگی تحت تاثیر چه عواملی است؟
اصولأ در متن فلسفه توسعه اقتصادی، برای هر نوع جغرافیای کشوری می‌توان پیش قراول کسب و کار را به گونه ای خاص ترسیم کرد، ولی آنچه که به نظر می رسد کارساز باشد و در عین اعتقاد به حضور کوچک ها به مقیاس اقتصادی بزرگ رسید این است که سازمان و کارکرد پیشقراولان کسب و کار بر مبانی نوسازی، مجموعه سازی، و به کارگیری مفهوم کارآفرینی توده ای استوار باشد و لذا برای حصول به آن سیاستگذار باید سازمان پیش قراول کسب و کار مطلوب خود را مبتنی بر IT به نحوی شکل دهند که بتواند حمایت از فرآیندهایی سرمایه گذاری را در مقیاس وسیع و به صورت مجموعه ای، برای سرمایه گذاران و کارآفرینان، روی سه مکانیسم اساسی مدار سیستمی تولید یعنی:
1.مکانیسم تأمین مجموعه ای و یکپارچه نهاده ها
2.مکانیسم نوسازی فرآیندهای تولید و آموزش نیروی انسانی برای تطابق با آن در سطح یک سازمان تولید با واکنش سریع یا FRO  (Fast Response Organization)
3.مکانیسم عرضه مجموعه ای و یکپارچه محصولات به مجاری سازمان یافته تقاضا
تشکیل داده و از سرمایه گذاری‌های موجود و یا در حال شکل گیری توسط کارآفرینان دفاع عملیاتی نماید، به همین دلیل لازم است تا نیروی انسانی آموزش یافته، همیشه به روز و در عین حال منعطفی را تربیت نماید که در بدنه پیشقراولان کسب و کار قرار گرفته و قابلیت آن را داشته باشند، تا با توجه به خصیصه طبیعی و فرهنگی سکونت گاه های جغرافیایی، و مرتبط با استعدادهای ملی و بین المللی، سرمایه گذاری های اولیه و یا تکمیلی مناسبی را در نقاط مختلف جغرافیایی کشور بتواند انتخاب، درج و سپس هدایت نمایند.
در اینجا باید اشاره کرد که عده ای از بررسی تاریخ آموزش های حرفه ای و اثرات آن کپی برداری ناقصی را به عنوان راه حل برون رفت از معضل توسعه اشتغال کشور مطرح می کنند به این صورت که اگر سازمان یکپارچه ای بر آموزش های فنی و حرفه ای حاکم شود، ماموریت وزارت کار و امور اجتماعی به سامان خود می رسد. آنان توجه نمی کنند که اگر نهادهای مختلف دست به ارائه خدمات آموزش فنی و حرفه ای زده اند به علت ناکارآمدی سیستم اصلی متولی این آموزش ها بوده است و آنان اگر تقاضا برای آموزش خود نداشته اند قطعا دست به ارائه چنین خدماتی نمی زدند.
امر یکپارچه سازی فرع بر امر کارایی آموزش ها است و این کارایی حاصل نمی‌شود مگر سفارش بر این سیستم حاکم شود و سفارش فراهم نمی شود، مگر پیشفراولان کسب وکار جریان عمومی و توده ای تقاضای تخصص ( Mass Demand ) را فراهم آورندو متقابلا سیستم آموزش فنی حرفه ای هم بتواند با سفارشی سازی توده ای ( Mass Customization )  به این سطح از نیاز پاسخ دهد.  
ظهور چنین پیشقراولان کسب وکار در قالب یک فرد و خصیصه ها و استعدادهای یک فرد ممکن نیست، بلکه یک مجموعه حقوقی و فنی مشتمل بر تخصص ها و استعدادهای متفاوت و مکملی را می طلبد که می توان آن ها را شرکت های مشاوره و  توسعه کارآفرینی نامید. خود این شرکت های مشاوره ای برای اینکه دچار مشکلات ساختاری رایج و معمول همه واحدهای کوچک نشوند، خود باید تحت یک نظام مجموعه ای و خوشه ای قرار گیرند. این مجموعه ها که می توان آنها را شبکه کارآفرینی نامید، قابلیت آن را دارندکه در یک نظام معماری شده متکی به IT و D&R خدمات وسیعی شامل ارزیابی اهلیت کارآفرین، ارزابی طرح کسب وکارکارآفرین و اصلاح و بهبود آن، آموزش کارآفرین و کارکنان مورد نیاز وی، اتصال کارآفرین به سرمایه گذار و دارندگان منابع مالی،  نطارت بر کارکرد و عملکرد کارآفرین، و... فارغ از نهادهای خدماتی دولتی موجود ولی تحت سیاستگذاری ها و نظارت های هوشمند دولتی برای توسعه کار و کارآفرینی به وجود آورده و عرضه کنند.
مهمترین شرط لازم برای شکل گیری چنین شبکه ای قبول چنین تفکری و داشتن باور به فلسفه وجودی آن ها نزد سیاستگذاران اشتغال در همه سطوح اداری و اجرایی کشور و شرط کافی آن حمایت واقعی تا استقرار کامل چنین نظامی است.
 
*خوشه‌ها برای یکپارچه‌سازی بنگاههای کوچک و متوسط

با فرض وجود باور به ایجاد شبکه کارآفرینی، قدم الزامی بعدی، بکارگیری فلسفه و ابزار خوشه های تولیدی برای توسعه اشتغال است. خوشه ها را از نظر توان و نقش فوق العاده ای که در یکپارچه سازی و مجموعه سازی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط روی تیراژ تأمین و همچنین روی تیراژ عرضه و بزرگ کردن این دو مقیاس به سمت اقتصادی بودن می توانند ایفا کنند، باید مورد توجه قرار گیرند. لذا، استراتژی حرکت به سمت تحول اقتصادی توسط پیشقراولان کسب و کار باید عمدتا در سطح خوشه ها اعمال شود و خود واحدهای مشاوره ای و توسعه کارآفرینی نیز در قالب های خوشه ای عملیاتی شوند. یک شرط اساسی درشکل گیری خوشه ها را وجود نزدیکی جغرافیایی (Geographical Proximity)  مطرح کرده است و توسعه آن ها را اولا منوط به وجود ریشه های اجتماعی همکاری و بعضی روابط اولیه آن ها (سرمایه اجتماعی اولیه به عنوان محمل همکاری های اولیه) و سپس شرط نزدیکی کرده است، لیکن تعریف خصیصه و قابلیت IT روی خوشه به راحتی این امکان را می دهد که پراکندگی جغرافیایی را به عنوان عنصر محدود کننده خوشه، به راحتی کنار گذاشت. در این صورت حوزه فراگیری و پوشش خوشه از یک فضای جغرافیایی خاص گذر می کند و قابلیت آن را پیدا می کند تا پوشش خود را در سطح یک منطقه یا استان و یا یک محیط همگن جمع شدنی گسترش بدهد. چنین خوشه ای می تواند به یک موتور توسعه تبدیل شود ( مدل خوشه ای که در شرکت فناوری اطلاعات زاگرس طراحی و توسعه پیدا کرد). از سوی دیگر اگر چه خوشه ها می توانند باعث حصول به مقیاس اقتصادی برای هر واحد عضو خوشه شوند، ولی عضویت و جذب هر واحد متجانس با هویت خوشه به آن به راحتی صورت نمی گیرد، زیرا ورود هر عصو به خوشه خود ظرفیت های خاصی می طلبد و باید آمادگی ورود به آن (Readiness) برای داوطلب وجود داشته باشد . این آمادگی در وحله اول به تناسب سطح تکنولوژی با سطح فرهنگ زندگی و کار به عنوان شرط لازم بستگی دارد و اگر چنین شرطی برای عضو داوطلب وجود ندارد باید شرایط آن در توسط پیشقراول کسب وکار از طریق آموزش و تربیت داوطلب فراهم شود.
به همین دلیل شرط کافی حصول به نتیجه، به وجود و قابلیت های عامل توسعه که همان پیشقراول کسب و کار است بستگی دارد، به این معنی که پیشقراول کسب و کار اولأ باید دانش و تجربه هدایت کار گروهی را داشته باشد و ثانیأ تخصص فنی و برنامه ریزی را در سطحی بالاتر از سطح فضای عمومی خوشه و نیز تک تک اعضاء، باید مسلط باشد.
 
* وزارت جدید خود را درگیر مسایل ریز بنگاه نکند

اینجا است که وزارت کار ، تعاون و رفاه به جای حرکت های بی فایده همیشگی و سنتی وزارت کار و امور اجتماعی قبلی، که در بسیج ظرفیت های مختلف برای درگیر شدن با معضلات فرد فرد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط هر  زمان درقالب شکل و فرمی به ظاهر متفاوت با شکل و فرم قبلی صورت می گرفت، باید سنت شکنی کرده و همه توان و انرژی خود و امکانات کشوری قابل استخدام برای توسعه اشتغال را صرف تعداد معدودی عناصر و واحد های توسعه کارآفرینی نماید و در قالب یک ساختار خوشه‌ای یعنی شبکه کارآفرینی از آن ها حمایت نماید تا بتواند موج های هدایت شده تولید را با کارایی تمام راه اندازی نماید.

*وزارت صنعت، معدن و تجارت  و توسعه خوشه ها

در دنیا تجربه خوشه ها به گونه های متعدد وجود دارد. سابقه آن از خوشه سیلیکون ولی(دره شنها) در امریکا تا خوشه های صنایع چوبی در ایتالیا و خوشه های قطعات خودرو در اتریش و خوشه های صنایع دستی و صنایع ابتدایی در هند قابل مطالعه و بررسی است. هر یک از اینها قالب های خاص خودشان را دارند. خوشه های هندی که در چند سال گذشته در وزارت صنایع الگوی عملی خوشه سازی بی نتیجه قرار گرفت، تحت شرایط فقر و نبود سرمایه برای اعضاء و یک فرهنگ تعاونی سنتی در کنار تکنولوژی ابتدایی تولید محصولات عمدتأ دستی استوار است . در این سطح و در حالت وجود فقر رفاه و فقر سرمایه، مسئله آمادگی به راحتی قابل حصول است، ولی در سطح فرهنگ و زندگی اسراف آمیز ایرانی که حتی درگونه های فقر آلوده خود از مشخصات جامعه فئودالی و خصیصه ولخرجی آن تبعیت می کند و شأن خود را در داشتن خودرو حتی در سطح یک پیکان سال 48 معنی می کند، بسیار مشکل و بلکه غیر ممکن است که به الگوی خوشه ای از نوع هندی تکیه کرد و از آن نتیجه گرفت. اصرار بر پیاده سازی مدل هندی خوشه ها درست به نظر نمی‌رسد.
 
* مشکل سرمایه نیست

در ایران مشکل سرمایه هیچ وقت نبوده و مشکل سرمایه به وجود آمده فعلی در بانک ها  ناشی از تخصیص ناکارای سرمایه ناشی از تحمیل جریان توسعه تسهیلات به بانک ها بدون توجه به اهلیت متقاضی بوده است .
خوشه ایرانی باید براساس فرض  قابل حصول بودن جمع منابع سرمایه ای از یک سو و توسعه رفاه اعضاء از سوی دیگر متمرکز شود و تکنولوژی را متناسب با ساختارها و ویژگی های جمعیتی فراتر از آنچه که از نگاه ساده به زندگی افراد می توان یافت به آن تزریق کرد. زیرا کافی است که یک عضو خوشه قابلیت آن را پیدا کند که سفری به اروپا داشته باشد و برداشتی از کار و زندگی آنجا بگیرد و در برگشت بلافاصله نظم خوشه را به نفع خود یا یک گروه فامیلی پیوسته به خود بر هم زند و به راحتی خود و یا گروهی را از آن خارج کند. این تزلزل در خوشه حتی در بازدید از یک نمایشگاه بین المللی صنعتی و بازرگانی که تا قبل از ادغام وزرتخانه ای به وفور در کشور ما توسط وزارت بازرگانی و فارغ از سیاست های صنعتی و هماهنگی های هدفمند با وزارت صنایع و معادن و غیره صورت می گیرد می تواند اتفاق بیفتد .
توجه به این مسئله و جلوگیری از حدوث آن به معنی این است که عامل توسعه یا شبکه های کارآفرینی باید در درون تشکیلات خود از یک نظام پیشرفته R&D که جلوتر از هر نمایشگاه یا عضو خوشه می تواند تکنولوژی را در خوشه به روز نماید، برخوردار باشد و این برخورداری چیزی نیست که در سطح توان یک فرد حقیقی وجود داشته باشد که به عنوان عامل توسعه خوشه مد نظر آقایان در وزارت صنایع است.
حال بگذریم که آقایان مسئولین راه اندازی خوشه در وزارت صنایع دستورالعمل هم داشتند که مبادا عامل توسعه خوشه در خوشه مورد ماموریت خود برای خود منافع تعریف کند، باید برود خوشه را راه بیندازد و سریعا از آن خارج شود، انگار عامل توسعه که در ذهن جناب مسئول توسعه خوشه های وزارت صنایع و معادن قبلی تصویر شده است، به صورت یک مامور رباتیک یا بهتر بگویم ترمینیتر ساخت خوشه قالب بندی شده است و در موقعیتی قراردارد که همه عناصر و اجزای یک فعالیت خوشه پذیر فقط گوش به فرمان و تحت دستورات وی اند. در اینجا بازگویی یک تجربه از نویسنده خالی از ضرر نیست: زمانی که نویسنده در اجرای اولین قرارداد ساخت خوشه کشور که برای خوشه بندی صنعت منبت کاری و مبلمان ملایر با وزارت صنایع منعقد شده بود، در ملایر حضور داشت، بعد از یک سال که صرف اعتماد سازی در خوشه مبلمان ملایر نمود که با تشکیل جلسات و اقدامات متعدد و غیره صورت گرفته بود، با هماهنگی اعضاء جذب شده تصمیم گرفت یک انتخابات برای انتخاب معتمدان و نمایندگان اعضاء انجام دهد و فرآیند جذب را فراگیر کند. 
این داستان اثبات همان نقطه ضعف مدل هندی است که وزارت صنایع یک نفر را با بودجه وزارت صنایع مأمور توسعه یک خوشه در راستای مدل هندی وزارت خانه  می کند (با مشخصات مورد نظر آن آقای خوشه وزارت صنایع) آخر سر چیزی هم اتفاق نمی افتد. چنانکه در وزارت صنایع و معادن قبلی چیزی اتفاق نیفتاد.
لذا عامل توسعه خوشه باید از یک سازمان پویا و متشکل از تخصص های فنی لازم برخوردار باشد و عناصر خود را به صورت یک شبکه در یک جغرافیای وسیع مبتنی بر IT مستقر کند و دقیقا برای خود به عنوان یک توسعه گر و تولید کننده فکر، منافع تعریف شده داشته باشد. برای چنین عامل توسعه ای نه تنها باید وزارت صنعت ، معدن  و تجارت ساختار علمی و فنی تعریف کند، بلکه وزارت تعاون، کار و رفاه ضمن تدوین یک قاعده حمایتی که در چارچوبه قوانین و روابط کار می گنجد، از چنین ساختاری حمایت و  به تشکیلات عامل توسعه تسهیلات  مالی و نه دستمزد بدهد تا کارش را درست انجام بدهد . خوشه دوریکا که فارغ از دخالت های وزارت صنایع و معادن در مشهد شکل گرفته بود و امروز موفق است با همین منطق حصول به منفعت شکل گرفته بود و با تزریق اوامر و اجرای رویه غلط مسئولان خوشه در وزارت صنایع و معادن سابق به وجود نیامده بود.
بستر سازمانی و عملیاتی پروتوتایپ چنین شبکه ای در ابتدای دولت نهم در صندوق فرصت های شغلی ( بعدها صندوق مهر امام رضا) اتفاق افتاد و توسط رئیس وقت آن استارت خورد و ایده آن به وزارت کار و امور اجتماعی منتقل و پس از بحث ها و بررسی ها توسط تصمیم سازان این وزارت خانه تأیید و توافقنامه آن برای اجراء در سطح ملی امضاء شد. بگذریم که اگر شبکه مجال فعالیت می یافت و همانگونه که در نظر گرفته شده بود بررسی ، هدایت و نظارت طرح های تولیدی مصدر عملیات آن می شد، و بجای حمایت درگیر آسیب های جهال نمی شد، امروز بحث بنگاه های زود بازده و انحراف از اهداف آن در این سطح و وسعت و به این شکل مطرح نمی شد و الگویی بدیع وکارا در توسعه اشتغال به نام جمهوری اسلامی ایران ثبت شده بود.
باید اشاره کرد که وجود چنین نگاهی در شکل گیری و استقرار خوشه ها، زاده یک تجربه وسیع و یک تحلیل عمیق از توسعه کشور و تنگناهای توسعه توام با به کارگیری عملی ادبیات تجربی آن بود. این نگاه در حقیقت پیاده سازی یک نوع معماری از ساختار اقتصادی خوشه ای بود. بدون چنین معماری هایی نمی توان نتایج درست از اجرای سیاستگذاری های توسعه اشتغال داشت. اعمال نگاه مقطعی و سطحی محض در اجرای سیاست توسعه تولید و اشتغال را می توان در پیاده سازی طرح های زود بازده دید. اگر چه سرنوشت طرح های زود بازده در یک گام به جلو باعث آن شد که مسئولان اقتصادی کشور در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در یک نگاه کاملأ صنفی بانکی و نه توسعه ای در اجرای وظیفه حرفه ای خود با توجه به نتایج اجرای این طرح ها و اصولأ به جهت ایجاد ابزاری برای برگشت منابع مالی بانکی اختصاص یافته به طرح های تولیدی و در اجرای ماده (5) قانون تسهیل اعطای تسهیلات و ... ، کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی را به وجود آورند تا طرح های کسب و کار (Business Plan ) و به اختصار BP را بررسی کرده و چیزی را که نتیجه بخش است به سرمایه گذار پیشنهاد دهند، و به اصطلاح BP های ناب و پولساز راهی بانک شود و دیگر منابع بانک ها هدر نرود. ولی این قدم جز بسار کوچک از همه آن چیزی است که باید صورت گیرد. این پدیده فقط می تواند تا حدی بسیار کوچکی خطر سوخت سرمایه را جبران و یا کم کند.
 این امر که BP ها باید کارساز باشند حرف بسیار خوبی است و این عمل هم فی نفسه، عمل خیری است ولی باید توجه کرد که  هر BP روی فروض ثابتی از داده های اقتصادی چه در تحلیل وضع موجود و چه در پیش بینی آینده بازار تعریف می شوند، که در جهان امروزین شدیدأ متحول از نظر تکنولوژیک (که اصولأ دیگر فرض ثابت برای آن نداریم) ، این اتفاق کاملأ محتمل است که BPها نه در طولانی مدت که حتی در طول مدت پیاده سازی یک طرح مواجه با تغییر ساختارها و فروض پایه ای خود شوند و دیگرکارا نباشند و انتظارات تعریف شده خود را برآورد ننمایند. لذا این امکان وجود دارد که مدیر یک واحد سرمایه گذاری و اصولأ کارآفرینان که با توجه به چنینBP هایی با اطمینان و قطعیت بیشتر وارد اجرای BP شده اند، تحت حدوث شرایط جدید محتمل، عملأ در فضای آلوده به آشوب (chaos) نادانسته همه ظرفیت خود را به کار گرفته و با خیال خوش تا به آخر خرج کنند و یکباره به چاه ویل سقوط کنند. به همین جهت باید وضعیتی را به وجود آورد تا سرمایه گذاران بتوانند هر لحظه ظرفیت تطابق با داده های تغییر یافته و یا جابه جا شده مفروض قبلی را داشته باشند. در این ارتباط و در توضیح موضوع می توان گفت که ظرفیت های تطابق و برخورد درکارآفرینان یکسان نیست، چنانچه ممکن است کارآفرین هوشمندتر که اصولأ حسب خصیصه کارآفرینی خود باید لحظه ای تصمیم بگیرد، کسب و کار مواجه با ضرر خود را به کارآفرین کم تر هوشمند منتقل کند.این پدیده به معنی این است که حتی در صورت شکل گیری جریان کارآفرینی هنوز خطر ریزش و سقوط سرمایه گذاران وجود دارد و آنچه که در این جریان برای سیاستگذار اشتغال کشور اهمیت دارد این است که: در جهان تکنولوژیک امروز (بدون وجود نهادهای هادی توسعه کارآفرینی که دارای ظرفیت های لازم فنی و تحقیقاتی و توانمندی فناوری اطلاعات باشند و قابلیت آن را داشته باشند تا رهبری جمعی تولید را به عهده بگیرند،)  جریان خطر می ماند و آثار احتمالی خطر گریبان اقتصاد و جامعه را می گیرد.
نتیجه اینکه داشتن قابلیت کنترل خطر و توان مواجهه با خطر مسئله اصلی است و این خصیصه فقط از BP بر نمی آید، بلکه عنصر مدیریتی توانمند می خواهد که اولأ قابلیت شناسایی  خطر را داشته باشد و ثانیأ  مانیتور و کنترل دینامیک خطر را وظیفه خود بداند و در این سمت و سو خود را به تخصص برساند . شبکه کارآفرینی با عناصر خود باید طوری سازماندهی شود که بتواند، این مدیریت را به عهده بگیرد و در دایره عملکرد تخصصی خود سطح مناسب و همگونی از فعالیت های موجود را در یک یا چند رشته اقتصادی دنبال کند.
انتهای پیام/منبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900608001282

نظرات()

چهارشنبه 23 شهریور 1390

بررسی دلایل سختگیری در ارائه مجوز پیش‌دبستانی به مهدكودك‌داران

• نوشته شده توسط: ramin h

اختصاصی/ تمرکز نوآموزان با صدای گریه شیرخواران به هم میخورد
بررسی دلایل سختگیری در ارائه مجوز پیش‌دبستانی به مهدكودك‌داران

خبرگزاری فارس: در حالی که برخی از مدیران مهدهای کودک تحت پوشش بهزیستی از آموزش و پرورش به خاطر سختگیری در ارائه مجوز پیش‌دبستانی گلایه دارند، معاون حاجی‌بابایی خواستار همکاری بیشتر از سوی همکارانش با مهدکودک‌داران شد.

خبرگزاری فارس: بررسی دلایل سختگیری در ارائه مجوز پیش‌دبستانی به مهدكودك‌داران

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا»، پس از کش و قوس‌های فراوان در رابطه با اداره مراکز پیش‌دبستانی که باعث شده بود تا توپ این نوآموزان میان آموزش و پرورش و بهزیستی پاسکاری شود، سرانجام با امضای یک تفاهم‌نامه تلاش شد تا به این سردرگمی‌ها و به هم ریختگی‌های آموزشی که می‌توانست تبعات فرهنگی را نیز به همراه داشته باشد، پایان داده شود.

بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که در سال گذشته به امضای سرپرست وقت سازمان بهزیستی و معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش رسید، بر این نکته تأکید شد که وزارت آموزش و پرورش متولی دوره «پیش‌دبستانی» است و مدیران مهدهای کودک برای ادامه فعالیت در این زمینه یا دریافت مجوز دایر کردن پیش‌دبستانی، باید از این وزارتخانه مجوز بگیرند؛ نکته‌ای که پیش از آن نیز به نوعی در مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش بر آن تأکید شده بود.

هرچند با امضای این تفاهم‌نامه انتظار می‌رفت که به سردرگمی‌ها و ناهماهنگی‌ها در این زمینه پاسخ داده شود، اما معطلی‌ها و دوندگی‌های برخی از مدیران مهدهای کودک در مناطق آموزش و پرورش برای دریافت یا تمدید مجوز پیش‌دبستانی، باعث گلایه و انتقادهای دامنه‌دار از سوی آنها شده است.

البته معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش به عنوان متولی نوآموزان پیش‌دبستانی (کودکان 4 سال تمام و 5 سال تمام)، اردیبهشت‌ماه امسال در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا»، تأکید کرد که اگر مدیران مهدهای کودک تحت پوشش بهزیستی شرایط مدنظر آموزش و پرورش را داشته باشند، صدور مجوز پیش‌دبستانی برای آنها حداکثر 45 روز طول می‌کشد.

اما ادامه یافتن بلاتکلیفی برخی از مهدکودک‌داران که تا پیش از این نیز در زمینه پیش‌دبستانی فعال بوده‌اند، باعث شده تا یکبار دیگر و در آستانه سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، ریشه مشکل را از معاون وزیر آموزش و پرورش جویا شویم؛ شاید اظهارات جدید وی، گره‌های این مدیران را باز کند.

* آموزش و پرورش استان‌ها با مهدکودک‌داران همکاری کنند

فاطمه قربان، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا» در پاسخ به گلایه‌ها و انتقاد‌ات مدیران مهد‌های کودک تحت پوشش بهزیستی درباره مشکلات اخذ مجوز پیش‌دبستانی از آموزش و پرورش اظهار داشت: با توجه به اهمیت این مسئله، خودم شخصاً به مسئله ورود پیدا کرده و موضوع را بررسی کرده‌ام، اما ضوابطی تعریف شده است که باید در مهد‌های کودک رعایت شود.

وی با ارائه مثالی در این رابطه، ادامه داد: نمی‌توان در مهد‌های کودک کلاس نوآموزان پیش‌دبستانی را در مجاورت فضای نگهداری «شیرخوار و نوزاد» برگزار کرد، چرا که صدای گریه نوزاد و فضایی که به دنبال آن ایجاد می‌شود، قطعاً برای تمرکز نوآموز پیش‌دبستانی قابل تحمل نیست.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: در این موارد تأکید کرده‌ایم که حتماً محیط باید جداسازی شود و در عین حال به آموزش و پرورش استان‌ها نیز سفارش کرده‌ایم که نوع جداسازی‌های صورت گرفته را از مدیران مهد‌ها بپذیرند.

قربان تصریح کرد: در هر صورت برخی‌ها این ضوابط را می‌پذیرند و مجوز پیش‌دبستانی را نیز دریافت می‌کنند و برخی دیگر هم کمتر همکاری می‌کنند، اما به طور کلی باز هم تأکید می‌کنم که آموزش و پرورش استان‌ها در صدور مجوز پیش‌دبستانی برای مدیران مهد‌های کودک، سرعت عمل و همکاری بیشتری داشته باشند.
انتهای پیام/منبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900622001365

نظرات()

سه شنبه 22 شهریور 1390

شمال قزاقستان، مأمن تازه افراط‌گرایان آسیای مرکزی برای تدارک اقداماتی خرابکارانه

• نوشته شده توسط: ramin h

شمال قزاقستان، مأمن تازه افراط‌گرایان آسیای مرکزی برای تدارک اقداماتی خرابکارانه

خبرگزاری فارس: در حالی گروه‌های افراطی آسیای مرکزی به امید ایجاد و تشکیل حکومتی مستقل دست به گسترش دامنه فعالیت‌های خود زده‌اند که مناطق شمالی قزاقستان، به محلی برای گردهمایی و بازیابی توان جسمی و روانی آنان تبدیل شده است.

خبرگزاری فارس: شمال قزاقستان، مأمن تازه افراط‌گرایان آسیای مرکزی برای تدارک اقداماتی خرابکارانه

به گزارش فارس، ماموران امنیتی تاجیکستان در شمال این کشور در حالی یک عضو فعال جنبش اسلامی ازبکستان را دستگیر کردند که این فرد در بازجویی‌های اولیه به برنامه‌ریزی برای انجام اقداماتی تروریستی در بهار سال آینده اعتراف کرد. 

این در حالی است که کارشناسان مسائل سیاسی منطقه از هدفمند بودن افزایش فعالیت گروه‌های افراطی خبر می‌دهند و تغییر رژیم‌های آسیای مرکزی و ایجاد دولت اسلامی مستقل در قالب نظام خلافتی را آرزوی نهایی آنان می‌دانند.
 
چندی پیش در همین رابطه نیز جنبش اسلامی ازبکستان در پی گسترش قلمرو ارضی خود و تلاش برای جذب حامیانی تازه با جنبش اسلامی ترکستان شرقی- با سابقه فعالیت‌های تروریستی در افغانستان و کشتار مسلمانان و افراد بیگناه- به تفاهماتی دست یافت و ایجاد حکومتی خودمختار در منطقه سین کیانگ را هدف خود عنوان کرد.
 
این در حالی است که بتازگی رهبران جنبش اسلامی ازبکستان، مناطقی از شمال  قزاقستان را به عنوان پایگاهی برای خود برگزیده‌اند و آزادانه در این مناطق برنامه‌های خود را به پیش می‌برند. 

 "ویتالی ولکوف" کارشناس رادیو آلمان در آسیای مرکزی در کنفرانسی مطبوعاتی در آلماتی قزاقستان با تایید این مطلب تاکید کرد، قزاقستان به عنوان یک پایگاه لجستیکی برای ضربه وارد آورن به ازبکستان، قرقیزستان و شمال قفقاز انتخاب شده است.

ولکوف می‌گوید: شبه نظامیان جنبش اسلامی ازبکستان و دیگر گروه‌های افراط‌گرای آسیای مرکزی همچون حزب التحریر در حال آماده سازی عملیات‌های تروریستی در قرقیزستان هستند، ضمن اینکه هدف اصلی آنها ازبکستان است و بنا به اطلاعات موجود، این جنبش‌ها و افراط گرایان حاضر در قزاقستان، پایگاه گسترده‌ای را تشکیل داده و افراد محلی و جوانان ناآگاه و غالباً فقیر کشورهای منطقه را به خود جذب می‌کنند.

ولکوف معتقد است این گروهای تندرو نه تنها به افزایش توان خود در این مناطق امن دست زده‌اند، بلکه نیروهای خود را برای درمان و استراحت نیز به آنجا می‌فرستند.

این کارشناس می گوید:  جنبش اسلامی ازبکستان چندی پیش در قالب گروه طالبان افغانستان، فاز اول عملیات "بدر" در افغانستان را آغاز کرد که هدف آنان نیز کشتن مقامات وفادار به دولت حامد کرزی بود و اکنون در تلاشند فاز دوم آن را در منطقه آسیای مرکزی دنبال کنند.

حامیان تروریست‌های افغانی و پاکستانی، پشت پرده تحرکات تازه آسیای مرکزی

در همین حال، "الکساندر کنیازف" کارشناس ارشد دانشکده علوم شرق شناسی دانشگاه مسکو معتقد است که اینگونه تحرکات، کلیه کشورهای آسیای مرکزی را تهدید می‌کند و معتقد است که این روند قزاقستان را بیش از دیگر کشورها متاثر خواهد کرد.

وی می‌افزاید در ماه‌های اخیر در این کشور فعالیت نیروهای افراط گرا به طور چشم‌گیری افزایش داشته و حضور سازمان‌های افراط گرا در شمال و شمال غرب قزاقستان و کشورهای شمال قفقاز روسیه بیشتر شده است.

 این موضوع بیانگر این مطلب خواهد بود که این گروه‌ها خود به خود ایجاد نشده‌اند و فعالیت آنها در مراکزی تنظیم می‌شود. در حال حاضر اطلاعاتی بدست آمده است که در افغانستان در قالب این حمایت‌ها حزب جماعت قزاقستان فعالیت داشته و تعداد فعالان آن به بیش از 200 نفر می‌رسد. 

به گفته کنیازف، سازمان‌های حامی فعالیت‌های تروریستی در افغانستان و پاکستان به طور مداوم جوانان آسیای مرکزی و منطقه سین کیانگ در جمهوری خود مختار اویغور در چین و جمهوری‌های شمال قفقاز را به خود جلب می کنند، این جوانان در افغانستان و پاکستان در اردوگاه‌هایی ویژه آموزش فنون نظامی را دیده و سپس برای انجام اقداماتی خرابکارانه به تاجیکستان و قرقیزستان اعزام می‌شوند.
 
این اطلاعاتی است که توسط "امت علیوا" فعال حقوق بشر در قرقیزستان نیز مورد تایید است. وی می‌گوید: در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان فعالیت‌های خرابکارانه‌ای که اخلال در رژیم‌های منطقه را هدف قرار داده است، امری طبیعی طی چند سال گذشته به نظر می‌آید و بایستی منتظر اقداماتی تروریستی در این کشور باشیم.  

 علیوا با نظر کنیازف در خصوص حمایت‌ها و  پتانسیل‌ بالایی که در زمینه انجام فعالیت‌های افراطی در منطقه ایجاد شده است، موافق است اما سوال اصلی اینجاست که اینگونه فعالیت‌ها به سود چه گروه‌هایی خواهد بود و چه کسانی از آن حمایت می‌کنند؟

قرقیزستان کانون تحولات منطقه است
 
همچنین به اعتقاد کنیازف، چنانچه قبایل جنوب قرقیزستان بتوانند به یک راه حل مسالمت آمیز برای حل اختلافات قومی و منطقه‌ای با قبایل شمالی این کشور دست یابند و دو دستگی حال حاضر این کشور کمرنگ تر از گذشته گردد، امکان حل مناقشاتی از قبیل قاچاق مواد مخدر و تعارضات قومی در قرقیزستان به عنوان کانون تحولات آسیای مرکزی ایجاد خواهد شد و منطقه تا حدودی به سمت آرامش و ثبات حرکت خواهد کرد.  

این در حالی است که جنبش اسلامی ازبکستان و حزب التحریر به عنوان تحریک کننده قومیت‌های قرقیزستان همواره در ایجاد ناامنی‌های گسترده در این مناطق دست داشته‌اند.
 
کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند در حالی که اکثریت مردم منطقه آسیای مرکزی مسلمان بوده و از پتانسیل بالای برای فعالیت و مشارکت در امور مهم تصمیم گیری‌ بهره مندند، اما بدلیل سیاست‌های نادرست حکام منطقه که غالباً نیز بازمانده‌های حزب کمونیست شوری سابق نیز می‌باشند، امکان مشارکتی در تصمیم گیری‌های سیاسی کشورهای خود نداشته و برای جبران مافات و انتقام گیری از محرومیت‌های موجود دست به یکسری اقدامات افراط گرایانه می‌زنند.

در همین راستا، جوانان کم اطلاع و غالباً کم سواد منطقه در پی ارضای تمایلات سیاسی خود جذب شعارهای جذاب به ظاهر اسلامی گروه‌هایی مانند جنبش اسلامی ازبکستان، حزب التحریر، جنبش اسلامی ترکستان، جماعت تبلیغ قزاقستان و ده‌ها سازمان افراطی شده و در قالب حرکت‌های رادیکالیسم خواسته‌های خود را طلب می‌کنند. 
انتهای پیام/قمنبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900622000566

نظرات()

سه شنبه 22 شهریور 1390

ساعدی قذافی فرارش به نیجر را توجیه كرد

• نوشته شده توسط: ramin h

ساعدی قذافی فرارش به نیجر را توجیه كرد

خبرگزاری فارس: ساعدی قذافی که گفته می‌شد، به نیجر فرار کرده است، در گفتگو با شبکه سی‌ان‌ان تاکید کرد که وی فرار نکرده و حضورش در نیجر برای انجام مأموریتی بشر‌ دوستانه است.

خبرگزاری فارس: ساعدی قذافی فرارش به نیجر را توجیه كرد

به گزارش فارس به نقل از شبکه سی‌ان‌ان، ساعدی قذافی، پسر معمر قذافی که گفته‌ می‌شد به نیجر فرار کرده، در گفت‌وگو با این شبکه ادعا کرد، وی به کشور نیجر فرار نکرده و حضور در این کشور برای انجام یک مأموریت بشر‌ دوستانه برای اطلاع از اوضاع بخشی از مردم لیبی است که به دلیل وضعیت کنونی کشور به نیجر فرار کرد‌ه‌اند.
 
وی با تاکید بر این‌که همچنان در نیجر بسرمی‌برد، از تمایل خود جهت مذاکره و گفت‌وگو با مقامات شورای انتقالی لیبی سخن گفت.
 
ساعدی این سخنان را درحالی بیان کرد که سنخگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که دولت نیجر در آستانه توقیف ساعدی است و چه بسا وی را در نیامی، پایتخت نیجر بازداشت کرده‌اند.
 
از سوی دیگر برخی منابع خبری از تلاش واشنگتن برای اعمال فشار علیه نیجر جهت دستگیری ساعدی قذافی و تحویل وی به لیبی خبر دادند.
 
بنا بر این گزارش‌، یک منبع مسئول در وزارت امور خارجه آمریکا فاش کرد که مقامات آمریکایی تماس‌هایی را با مسئولان دولت نیجر برای دستگیری و تحویل ساعدی قذافی به شورای انتقالی لیبی داشته‌اند.
 
براساس اظهارات این مقام آمریکایی، مقامات واشنگتن همچنین با برخی کشورهای آفریقایی تماس‌هایی مبنی بر عدم حمایت از قذافی یا فرزندان وی داشته‌اند.
 
انتهای پیام/++منبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900622000717

نظرات()

سه شنبه 22 شهریور 1390

هوار محمد از تیم ملی عراق خط خورد

• نوشته شده توسط: ramin h

با تصمیم نهایی زیکو
هوار محمد از تیم ملی عراق خط خورد

خبرگزاری فارس: سرمربی برزیلی تیم ملی عراق، ملی‌پوش عراقی تیم فوتبال ذوب‌آهن را از تیم ملی این کشور خط زد.

خبرگزاری فارس: هوار محمد از تیم ملی عراق خط خورد

به گزارش باشگاه خبری فارس«توانا»، زیکو، مربی برزیلی و سرشناس تیم ملی عراق هوار محمد را به دلیل سطح فنی پایین و ناتوانی در کارهای تاکتیکی خط زد.
یک منبع فوتبال عراق با اعلام این خبر گفت: زیکو برای قدرتمند تر شدن فوتبال عراق تغییرات را آغاز کرده و از همین ابتدا قصد دارد چند بازیکن این تیم را از ترکیب تیم ملی خط زده و بازیکنان جوان تر را جایگزین آنها کند. هوار محمد نیز نتوانست انتظارات زیکو را برآورده کند تا این مربی برزیلی مجبور به کشیدن نام خط قرمز بر روی نام هوار باشد.

به گزارش فارس، هوار محمد که سابقه حضور در تیم‌های پرسپولیس و استقلال را دارد در ابتدای فصل جاری، تیم آبی‌پوش تهرانی را به مقصد ذوب‌آهن ترک کرد.
انتهای پیام/خمنبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900622000756

نظرات()

سه شنبه 22 شهریور 1390

قبض‌های جریمه در دستگاه‌های خودپرداز بلوكه می‌شوند

• نوشته شده توسط: ramin h

یادداشت اجتماعی/
قبض‌های جریمه در دستگاه‌های خودپرداز بلوكه می‌شوند

خبرگزاری فارس: قبوض جریمه‌ای که توسط دستگا‌های هندل صادر می‌شود به دلیل عدم تعریف سیستم پرداخت تمامی بانک‌ها همچنان در پشت دستگاه‌های ATM بلوکه می‌شوند.

خبرگزاری فارس: قبض‌های جریمه در دستگاه‌های خودپرداز بلوكه می‌شوند

تصور سهولت در پرداخت قبوض جریمه راهنمایی و رانندگی از حدود یک سال پیش همزمان با استفاده از هندل یا همان دستگاه‌های هوشمند جریمه در پلیس راهنمایی و رانندگی در بین ماموران راهنمایی و رانندگی ایجاد شد و باعث شد تا مردم با خیالی آسوده‌تر تن به جریمه بدهند.

اما این موضوع به خوابی بیش شباهت نیافت چرا که قبض جریمه هوشمند و عدم توانایی مردم در پرداخت آن از طریق سیستم خودپرداز بانک‌ها به یکی از مشکلاتی مبدل شد که این روزها گریبان مردم را گرفته و آنان را با چالش رو‌به‌رو ساخته است در شرایطی که ماهیت و هدف از راه اندازی سیستم هوشمند جریمه در پلیس راهنمایی و رانندگی سهولت پرداخت و نظام‌مند شدن قبوض جریمه بوده است.

عدم تعریف نظام پرداخت برای تمامی بانک‌ها و اختصاص آن به یک بانک عامل نه تنها سهولت در پرداخت قبوض جریمه را به همراه نداشت بلکه مردم را اسیر سیستم‌های خود پردازی کرد که قبوض آنها را در هنگام پرداخت بلوکه می‌کند.

حال سوال اساسی در برابر این موضوع که گستردگی بالایی در شهرهای بزرگ کشور به ویژه تهران دارد این است که آیا تنها یک بانک عامل می‌تواند پاسخ‌گوی این حجم بالای قبوض جریمه باشد در صورتی که در پاره‌ای از موارد دستگاه‌های ATM  این تک بانک از شبکه شتاب خارج شده و یا به دلیل خرابی و یا نبود پول توان خدمت رسانی به مردم را از دست می‌دهند.

هم اکنون بسیاری از مردم در صف انتظار پرداخت قبوض جریمه رانندگی پشت سیستم‌های ATM باقی مانده‌اند و بسیاری دیگر به دلیل عدم توانایی در پرداخت صورت حساب تخلفات خود مشمول جریمه دو برابری شده‌اند.

سوال دیگر این است این معضل را باید از پلیس راهنمایی و رانندگی و یا سیستم بانکی پیگیری کرد؟ مردم در پاسخ به این سوال نوک پیکان اعتراض خود را به سمت نظام بانکی نشانه گرفته‌اند و از بانک مرکزی این توقع را دارند که دیگر بانک‌ها را در سیستم پرداخت قبوض جریمه دخیل کند.

از سوی دیگر مقامات پلیس راهنمایی و رانندگی نیز بر این موضوع تاکید دارند تا سیستم پرداخت در دیگر بانک‌ها راه‌اندازی شود و پرداخت قبوض با سهولت بیشتری انجام بپذیرد.

به هر صورت این نیاز ضروری بیش از گذشته احساس می‌شود و بانک مرکزی می‌بایست با ورود به این موضوع کمبود احساس شده در این بخش را از بین برده و با راه اندازی سیستم پرداخت قبوض در خودپرداز دیگر بانک‌ها خدمت‌رسانی به مردم را تسریع کند.

در این بحث توجه به این نکته ضروری است که داشتن نگاه تک بعدی به این موضوع این شائبه را ایجاد خواهد کرد که داد و ستدی سود بخش در جریان است و مردم در این دایره هیچ جایگاهی ندارند.

حال باید دید این مهم تا چه زمانی محقق خواهد شد و مردم در چه تاریخی می‌توانند با خیالی آسوده قبوض خود را در تمامی خودپردازها پرداخت کنند.

یادداشت: مصطفی خدابخشی
انتهای پیام/منبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900622000761

نظرات()

سه شنبه 22 شهریور 1390

ابراهیم‌زاده به سرمربی سامسونگ: به کره جنوبی خوش آمدید!

• نوشته شده توسط: ramin h

/گزارش خبرنگار اعزامی فارس از کره جنوبی/
ابراهیم‌زاده به سرمربی سامسونگ: به کره جنوبی خوش آمدید!

خبرگزاری فارس: سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با کنایه ای جالب به سرمربی سامسونگ کره از میزبانی این تیم انتقاد کرد.

خبرگزاری فارس: ابراهیم‌زاده به سرمربی سامسونگ: به کره جن<a href=وبی خوش آمدید!" title="خبرگزاری فارس: ابراهیم‌زاده به سرمربی سامسونگ: به کره جنوبی خوش آمدید!" src='http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1390/02/21/1062795_PhotoA.jpg' />

به گزارش خبرنگار اعزامی فارس از کره جنوبی، نشست خبری امروز سرمربیان دو تیم ذوب آهن و سامسونگ کره جنوبی ساعت 14 به وقت محلی برگزار شد.

 در پایان نشست خبری منصور ابراهیم زاده، سرمربی ذوب آهن با یویونگ سرمربی تیم سامسونگ روبه رو شد. سرمربی سامسونگ، زبان انگلیسی ضعیفی داشت و ابراهیم زاده هنگام دست دادن با او به کنایه گفت: من به شما خوشامد می گویم که به کره جنوبی آمدید.
 ابراهیم زاده با این کن
ایه، هم می خواست به باشگاه سامسونگ ضعف هایشان را در میزبانی از ذوب آهن یادآوری کند و هم اینکه این مربی حتی نمی تواند به انگلیسی خوشامد ساده بگوید.

* در هنگام نشست خبری یک خبرنگار کره ای به ابراهیم زاده گفت که ما در 26 مسابقه در لیگ قهرمانان آسیا شکستی نخورده ایم و این آمار خوبی برای ما است. ابراهیم زاده هم گفت این آمار درست نیست زیرا تمام آمار لیگ قهرمانان آسیا را می دانم در ضمن شما نگران نیستید دارید با نایب قهرمان آسیا بازی می کنید؟ ابراهیم زاده در هنگام ترک سالن با این خبرنگار دست داد و به او گفت نگران نباش! این حرف ابراهیم زاده باعث خنده خبرنگاران کره ای شد.

*میزبانی کره ای ها نقص های زیادی دارد از جمله اینکه کارت خبرنگاران و عکاسان ایرانی بدون نام و عکس به آنها تحویل شده است. در حالی که امیر ابراهیم ریخته گران؛ مدیر روابط عمومی نام تمامی خبرنگاران و عکاسان اعزامی از ایران را با نام رسانه و عکس روی دی وی دی به آنها تحویل داده بود.

* از نکات جالب اینجا بود که مترجمی که صحبت ها را از کره ای به انگلیسی ترجمه می کرد دوست نداشت با میکروفن حرف بزند و حرف هایش را به طور درگوشی به مترجم ایرانی می گفت که ریخته گران مدیر روابط عمومی ذوب آهن گفت: در ای اف سی چیزی به نام درگوشی نداریم اما اینجا ظاهرا قوانین فرق می کنند.
انتهای پیام/منبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900622000604

نظرات()

سه شنبه 22 شهریور 1390

اردوی تیم ملی آب های خروشان شنبه آینده آغاز می‌شود

• نوشته شده توسط: ramin h

برای کسب آمادگی شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا در چین
اردوی تیم ملی آب های خروشان شنبه آینده آغاز می‌شود

خبرگزاری فارس: اردوی تیم ملی آب‌ های خروشان برای کسب آمادگی شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا در چین از شنبه آینده آغاز خواهد شد.

خبرگزاری فارس: اردوی تیم ملی آب های خروشان شنبه آینده آغاز می‌شود

به گزارش خبرگزاری فارس، این اردو در ادامه تمرینات آمادگی تیم ملی در 2رشته کایاک و کانو زیر نظر مصطفی ثمری در رودخانه کرج پیگیری می شود.
بر اساس برنامه ریزی کمیته اسلالوم و آب های خروشان فدراسیون قایقرانان، اردونشینان 2 هفته تمرین و یک هفته استراحت می کنند.
در سومین اردوی تیم ملی که از روز شنبه آینده آغاز خواهد 6 پاروزن از بین 8 قایقران اردوی قبل به مدت 2 هفته تمرینات خود را دنبال خواهند کرد.
مسابقات قهرمانی آسیا و گزینشی المپیک این رشته آذرماه در چین برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/ممنبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900622000699

نظرات()

سه شنبه 22 شهریور 1390

استقبال افغانستان از مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر

• نوشته شده توسط: ramin h

ابوترابی‌فرد عنوان کرد:
استقبال افغانستان از مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر

خبرگزاری فارس: حجت‌الاسلام ابوترابی فرد از استقبال مسئولان افغانستان برای مبارزه جدی با قاچاق و تولید مواد مخدر خبر داد.

خبرگزاری فارس: استقبال افغانستان از مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام سیدحسن ابوترابی‌فرد امروز در جریان مذاکرات صورت گرفته در مورد قاچاق مواد مخدر در نشست مشترکی کمیته اجتماعی و فرهنگی مجمع مجالس آسیایی تولید وقاچاق مواد مخدر را دغدغه مشترک همه کشورهای عضو معرفی کرد و افزود: محوریت اول مهم مجالس آسیایی نیز بحث مواد مخدر است.

وی افزود: امروز افغانستان به عنوان یک تولیدکننده مواد مخدر در دنیا مطرح است و برای رسیدن به دیدگاه مشترک دوستان ما در دبیرخانه مجمع مجالس آسیایی مذاکراتی با پارلمان افغانستان انجام دادند که آنها هم از این موضوع استقبال کردن و آمادگی خود را برای حضور جدی در مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده‌اند.

ابوترابی‌فرد ادامه داد: اولین قربانی تولید و قاچاق مواد مخدر همسایگان افغانستان از جمله ایران، پاکستان و سایر کشورهای همسایه هستند و بعد از آن هم کشورهای جنوب شرق آسیا در این مورد مدنظر قرار دارند.

وی ابراز امیدواری کرد که کشورهای عضو اجلاس بتوانند با همکاری لازم مساعدت کافی را در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر داشته باشند.

ابوترابی‌فرد در پایان این بخش از سخنانش ادامه داد: شخصا احتمال قوی می‌دهم که یکی از نکاتی که می‌توانیم در مورد آن همکاری خوبی را کلید بزنیم مبارزه با قاچاق مواد مخدر باشند.
انتهای پیام/منبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900622000711

نظرات()

سه شنبه 22 شهریور 1390

انتقاد از سیاستهای اقتصادی اوباما محور مناظره جمهوری خواهان

• نوشته شده توسط: ramin h

انتقاد از سیاستهای اقتصادی اوباما محور مناظره جمهوری خواهان

خبرگزاری فارس: انتقاد از سیاست های اقتصادی باراک اوباما از موضوع های اصلی مناظره تلویزیونی داوطلبان نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری 2012 بود.

خبرگزاری فارس: انتقاد از سیاستهای اقتصادی ا<a href=وباما محور مناظره جمهوری خواهان" title="خبرگزاری فارس: انتقاد از سیاستهای اقتصادی اوباما محور مناظره جمهوری خواهان" src='http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1390/06/08/121944_PhotoA.jpg' />

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بی بی سی، مناظره دوشنبه شب که دومین مناظره جمهوری خواهان در ماه سپتامبر است در فلوریدا و به طور مشترک به وسیله شبکه خبری سی ان ان و جنبش اعتراضی تی پارتی برگزار شد.
 در این مناظره میت رامنی فرماندار سابق ماساچوست حملات هفته گذشته خود به ریک پری فرماندار تگزاس را ادامه داد پری و رامنی در مناظره تلویزیونی هفته پیش بر سر بیمه های تامین اجتماعی فدرال به شدت بحث کردند و پری از این برنامه دولتی به عنوان یک کلاهبرداری هرمی و دروغ بزرگ نام برد.
ریک پری و میت رامنی همدیگر را متهم کردند که با انگشت گذاشتن بر اختلافاتشان درباره تامین اجتماعی سعی دارند شهروندان سالمند را بترسانند. پری که صدرنشین نظرسنجی ها از نظر محبوبیت در میان داوطلبان جمهوری خواه ورود به کاخ سفید است موفقیت خود در ایجاد پویایی اقتصادی در تگزاس و اشتغالزایی بالا در این ایالت را علت صلاحیت خود برای به دست آوردن عنوان ریاست جمهوری می داند.
 به همین علت علاوه بر رامنی که در نظرسنجی ها پس از پری قرار دارد دیگر داوطلبان از جمله میشل باکمن نماینده کنگره و از شخصیت های برجسته تی پارتی هم به شدت به فرماندار تگزاس حمله کردند.
 پری بر اساس نظرسنجی تازه سی ان ان و موسسه او آر سی ۳۰ درصد محبوبیت دارد و رامنی با ۱۸ درصد محبوبیت با فاصله زیادی از رامنی در جایگاه دوم است.
انتهای پیام /
منبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900622000602

نظرات()

سه شنبه 22 شهریور 1390

جنگ با تروریسم اقتصاد آمریكا را از نفس انداخت

• نوشته شده توسط: ramin h

11 سپتامبر ؛ فریبی که جهان را تغییر داد - 23
جنگ با تروریسم اقتصاد آمریكا را از نفس انداخت

خبرگزاری فارس: رئیس جمهور آمریکا 10 سال قبل در چنین روزهایی دکترین جدید امنیتی آمریکا را براساس حمله پیش دستانه اعلام کرد و به بهانه مبارزه با تروریسم به افغانستان حمله کرد ولی گمان نمی کرد که با این جنگ اقتصاد آمریکا و متحدانش را در باتلاق فرو ببرد.

خبرگزاری فارس: جنگ با تروریسم اقتصاد آمریكا را از نفس انداخت

به گزارش مانیتورینگ فارس، مراسم دهمین سالگرد حادثه یازده سپتامبر در آمریکا در شرایطی برگزار شد که این حادثه بهانه اصلی کاخ سفید برای آغاز جنگ به اصطلاح با تروریسم بود.

این جنگ بنا بر گزارش کنگره آمریکا پرهزینه ترین جنگ تاریخ این کشور بوده است و بین 6تا 4 تریلیون دلار برای کاخ سفید هزینه برداشته است و این درحالی است که پیش بینی مقامات آمریکایی از این نبرد بسیار پائین تر از این عدد بوده است.

بنا بر گزارش کنگره هزینه جنگ های آمریکا به ترتیب؛ جنگ اول جهانی 253 میلیارد دلار، جنگ جهانی دوم 4.1تریلیون، جنگ کره 320 میلیارد دلار، جنگ ویتنام 686 میلیارد دلار، جنگ خلیج فارس 96 میلیارد دلار و جنگ عراق و افغانستان به مرز 5 تریلیون رسیده است.

شبکه الجزیره نیز در گزارشی اعلام کرد که هزینه سالانه جنگ های آمریکا در آمریکا 1300 میلیارد دلار برای مالیات دهندگان امریکایی هزینه دربردارد.

همچنین بنا براین گزارش هزینه های نظامی آمریکا در سرتاسر جهان از سال 2002 افزایش چشمگیری داشته و به عددی بالغ بر 6.5تریلیون دلار رسیده است.

الجزیره با اشاره به ارتباط محکم بحران اقتصادی کنونی در آمریکا با اشغال افغانستان و عراق به مقایسه میزان بدهی‌های آمریکا در فاصله زمانی 2001 تا 2011 پرداخت و تاکید کرد که یکی از دلیل اصلی بحران بدهی کنونی در آمریکا جنگ‌های این کشور است.

بنا براین گزارش حجم بدهی آمریکا در سال 2001عددی بالغ بر 5.7تریلیون بوده که در سال 2011 این عدد بع مرز 14.3 تریلیون دلار رسیده است.

کارشناسان اقتصادی براین باورند بحران اقتصادی جهانی که از سال 2008 آغاز شد و پس از آمریکا به دیگر کشورهای نیز سرایت کرد، یکی از نتایج غیر مستقیم جنگ آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم است.

این درحالی بود که پیش از سال 2001 اقتصاد آمریکا رشد خوبی را تجربه کرد ولی با آغاز جنگ افغانستان فعالیت های اقتصادی در این کشور شاهد کاهش بود و تاثیر ملموسی بر اقتصاد این کشور وارد کرد.

شبکه الجزیره تاکید کرد که جنگ آمریکا با عراق و افغانستان منجر به کاهش فعالیت های اقتصادی در کشورهایی شد که به بهانه مبارزه با تروریسم تدابیر امنیتی سختگیرانه تری را به کار بستند.

این شبکه تصریح کرد: آماری که در این برنامه ارائه شد تنها فاکتوری بوده که آمریکا از هزینه های داخلی خود ارائه کرده است اما اقتصاد جهانی هزینه‌های اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم این جنگ را پرداخت کرده است، جنگی که دود آن هنوز در برخی مناطق بر فراز آسمان است.

پیش از "نیتا کروفورد" استاد دانشگاه بوستون تاکید کرده بود که هزینه های جنگ آمریکا مانند کوه یخ می‌ماند که بخش اعظم آن در زیر آب پنهان شده است.
 
این استاد اقتصاد هزینه های مربوط به نظامیان بازنشسته، معلولان و خانواده های قربانیان در 30 سال آینده را برای دولت این کشور سرسام آور توصیف کرده است.

این در شرایطی است که آمریکا همچنان با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و دولت باراک اوباما که با وعده توقف جنگ برای بهبود شرایط اقتصادی به قدرت رسیده بود نیز از عمل به وعده خود ناتوان مانده است.

انتهای پیام/قمنبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900622000692

نظرات()

سه شنبه 22 شهریور 1390

دست‌‌فروشان داخل مترو جمع آوری می‌شوند

• نوشته شده توسط: ramin h

فرمانده یگان انتظامی مترو پایتخت خبر داد:
دست‌‌فروشان داخل مترو جمع آوری می‌شوند

خبرگزاری فارس: فرمانده یگان انتظامی مترو پایتخت از جمع آوری دست‌فروشان داخل مترو علی الخصوص کودکانی که در داخل واگن قطارها اقدام به فروش اجناسی مثل دستمال، فال و غیره می‌کنند، خبر داد.

خبرگزاری فارس: دست‌‌فروشان داخل مترو جمع آوری می‌شوند

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس سرهنگ مجتبی فخاری گفت: این کودکان اغلب در قالب دست‌فروش اقدام به تکدی گری می‌کنند که در این‌باره تاکنون چندین نفر از این افراد جمع‌آوری شده و به شهرداری و بهزیستی تحویل داده شدند.

وی ضمن بیان این مطلب از شهروندان خواست که از کمک به متکدیان و خرید، از دست فروشان داخل مترو جداً خودداری کنند، زیرا بسیاری از آنها، روزانه مبالغ زیادی را در پوشش مظلوم نمایی و برانگیختن حس ترحم افراد جمع آوری می‌کنند. در حالی که ممکن است عده‌ای این افراد را برای انجام کارهای خلاف نیز اجیر کرده باشند.

فرمانده یگان انتظامی مترو پایتخت گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه جرایم می‌توانند گزارشات خود را با ماموران مستقر در ایستگاه‌های پلیس و حراست داخل مترو ارایه دهند و یا با شماره تلفن 48987272 مرکز فرماندهی و کنترل یگان انتظامی مترو تماس بگیرند.

این مقام مسئول در خاتمه تصریح کرد: مأموران با کسب گزارشات مردمی چه به صورت حضوری یا تلفنی، سریعاً به محل مراجعه کرده و در کوتاهترین زمان ممکن به آن رسیدگی می‌کنند.
انتهای پیام/منبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900622000735

نظرات()

سه شنبه 22 شهریور 1390

فرناندز: شكست دادن بایرن‌مونیخ غیرممكن نیست

• نوشته شده توسط: ramin h

/لیگ قهرمانان اروپا/
فرناندز: شكست دادن بایرن‌مونیخ غیرممكن نیست

خبرگزاری فارس: سرمربی جوان تیم فوتبال ویارئال اسپانیا گفت: در بازی فردا شب شکست دادن بایرن‌مونیخ غیرممکن نیست.

خبرگزاری فارس: فرناندز: شكست دادن بایرن‌مونیخ غیرممكن نیست

به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از آس اسپانیا، خوان کارلوس گاریدو فرناندز سرمربی 42 ساله ویارئال اسپانیا فردا شب مردانش را مقابل بایرن‌مونیخ آلمان آرایش می‌دهد.

مصاف سخت زیردریایی زرد اسپانیا مقابل مردان باواریا در حالی کلید خواهد خورد که نماینده آلمان روزهای خوشی را تجربه می‌کند و به استناد نتایج کسب شده در اوج است.

فرناندز در این باره گفت: بازی بسیار سختی پیش رو داریم و باید با تمام قدرت بجنگیم، در لیگ قهرمانان اروپا مهم نیست با چه حریفی بازی می‌کنیم و نباید به شانس و اقبال توجه داشته باشیم، تمام تمرکز ما بر روی پیاده شدن درست دستورات تاکتیکی است و من به مردانم اعتقاد کامل دارم.

وی ادامه داد: ویارئال مدعی است و هیچ کارشناس منصفی ما را زنگ تفریح سایر تیم‌ها نمی‌داند.
انتهای پیام/منبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900622000760

نظرات()

سه شنبه 22 شهریور 1390

نایب‌رئیس و مسئول فنی جودوی بانوان فردا در شهركرد

• نوشته شده توسط: ramin h

برای سرکشی از تمرینات و اردوی تیم ملی صورت می‌گیرد
نایب‌رئیس و مسئول فنی جودوی بانوان فردا در شهركرد

خبرگزاری فارس: عشرت شایق فردا همراه با زهرا پورامین برای سرکشی از تمرینات ملی‌پوشان نوجوان و جوان جودوی بانوان راهی شهرکرد خواهند شد.

خبرگزاری فارس: نایب‌رئیس و مسئول فنی جودوی بانوان فردا در شهركرد

به گزارش خبرگزاری فارس، اردوی سوم تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان جودوی بانوان از روز 19 شهریور با حضور 26 ورزشکار در شهرکرد آغاز شده و تا روز جمعه هفته جاری نیز در این محل ادامه خواهد داشت.
این تیم خود را برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا که دهه اول مهر ماه در لبنان برگزار می‌شود، آماده می‌کند.
در همین راستا فردا (چهارشنبه) عشرت شایق نایب‌رئیس بانوان فدراسیون جودو همراه با زهرا پورامین مسئول فنی این رشته راهی شهرکرد خواهند شد تا ضمن سرکشی از تمرینات، در جریان کارکرد مربیان و جودوکاران و مشکلات آنها قرار بگیرند.
انتهای پیام/دمنبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900622000767

نظرات()

سه شنبه 22 شهریور 1390

روسیه قطعا به نفع استقلال فلسطین رای می دهد

• نوشته شده توسط: ramin h

نماینده مسکو در سازمان ملل:
روسیه قطعا به نفع استقلال فلسطین رای می دهد

خبرگزاری فارس: نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد بار دیگر تاکید کرد که این کشور در هنگام رای‌گیری در خصوص به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطینی قطعا از این مسئله حمایت می کند.

خبرگزاری فارس: روسیه قطعا به نفع استقلال فلسطین رای می دهد

به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری-اینترنتی «راس بالت»، "ویتالی چورکین" نماینده دائم روسیه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام کرد که این کشور قصد دارد در هنگام رای‌گیری در مجمع عمومی در خصوص به رسمیت شناختن استقلال فلسطین که تاکنون رهبران فلسطینی موفق به دستیابی به آن نشده‌اند، از این مسئله حمایت کند.
 
چورکین شب گذشته در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی «روسیا-24» گفت: مسئله به رسمیت شناخن استقلال فلسطین بدون تردید یکی از جالب‌ترین مباحثات در جریان نشست مجمع عمومی خواهد بود که حتی ممکن است جنجالی شود.  
 
به عقیده این دیپلمات بلندپایه روس، فلسطین برای به رسمیت شناخته شدن استقلال خود در عرصه بین الملل می‌تواند از دو گزینه استفاده کند. راه نخست آن است که فلسطین اعلام کند خواستار عضویت در سازمان ملل متحد است که برای این منظور باید شورای امنیت توصیه مناسب در این زمینه را مورد تایید قرار دهد. البته در اینجا یک مشکل بزرگ وجود دارد، چرا که آمریکا پنهان نکرده که در رای‌گیری در مورد چنین قطعنامه‌ای شرکت نخواهد کرد.
 
چورکین افزود: علاوه بر این برخی کشورهای عضو شورای امنیت که هنوز دولت مستقل فلسطینی را به رسمیت نشناخته‌اند هم ممکن است به چنین بیانیه‌ای رای مثبت ندهند. 
 
سفیر روسیه در نیویورک در مورد مواضع مسکو در این رابطه یادآور شد که ما مشکلی برای به رسمیت شناختن استقلال فلسطین نداریم و در واقع از سال 1988 دولت مستقل فلسطینی را به رسمیت شناخته و دارای روابط دیپلماتیک با آن هستیم. ما مسلما از هر نوع پیشنهاد فلسطین در این رابطه حمایت خواهیم کرد.
 
این دیپلمات افزود: دومین راه برای طرف فلسطینی هم این است که در مجمع عمومی سازمان ملل بتواند قطعنامه‌ای را در مورد بالابردن وضعیت حقوقی فلسطین در سازمان ملل به تصویب برساند. فلسطین در حال حاضر در سازمان ملل وضعیت ناظر دارد، نه عضو . این امکان وجود دارد که وضعیت کنونی فلسطین ارتقاء یافته و بعنوان یک کشور غیرعضو سازمان ملل شناخته شود.  
 
چورکین تاکید کرد: چنین روند اوضاعی کاملا ممکن است و اگر فلسطین بتواند چنین وضعیتی بدست آورد، این امکان را پیدا خواهد کرد تا به عضویت برخی ارگان‌های مهم بین المللی درآید و بطور کلی مشارکت متفاوتی با سازمان‌هایی از قبیل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول داشته باشد.
 
نماینده روسیه در سازمان ملل یادآور شد: فلسطین برای دستیابی به چنین موفقیتی باید رای مثبت 129 کشور عضو مجمع عمومی را بدست آورد، یعنی حداقل دو سوم اعضاء سازمان ملل از پیشنهاد فلسطین حمایت کنند. در حال حاضر 125 کشور جهان استقلال فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند و هنوز هم کشورهایی هستند که تمایل مثبتی نسبت به فلسطین دارند.
 
انتهای پیام/صمنبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900622000325

نظرات()

سه شنبه 22 شهریور 1390

كشورهای منطقه مراقب فتنه‌های آمریكایی - صهیونیستی باشند

• نوشته شده توسط: ramin h

مهمان‌پرست در نشست هفتگی با خبرنگاران -1
كشورهای منطقه مراقب فتنه‌های آمریكایی - صهیونیستی باشند

خبرگزاری فارس: سخنگوی دستگاه دیپلماسی به کشورهای منطقه توصیه کرد که با هوشیاری مراقب فتنه‌های آمریکایی‌- صهیونیستی در منطقه باشند و اجازه ندهند با بی‌ثبات شدن کشورهایی که در خط مقدم مقابله با رژیم صهیونیستی قرار دارند منافع آمریکا واین رژیم تأمین شود.

خبرگزاری فارس: كشورهای منطقه مراقب فتنه‌های آمریكایی - صهیونیستی باشند

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری فارس، رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه کشورمان امروز (سه‌شنبه) در نشست هفتگی با خبرنگاران به پرسش‌های آنها پاسخ داد.

* به همکاری با آژانس ادامه می‌دهیم ولی باید از حقوقمان بهره‌مند شویم

مهمان‌پرست در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که گفته شفافیت ایران برای رفع نگرانی غرب کافی نبوده و ایران هنوز همکاری لازم را ندارد، اظهار داشت: همانطور که بارها اعلام کردیم فعالیت‌های هسته‌ای کشور ما کاملا صلح‌آمیز است و در گزارشات متعدد آژانس نیز تأیید شده است.

وی با بیان اینکه در گزارش جدید آمانو نیز مجدداً بر عدم انحراف فعالیت‌های هسته‌ای کشور ما از اهداف صلح آمیز اشاره شده، خاطرنشان کرد: نکته جدیدی که در گزارش مشاهده می‌شود همکاری‌های گسترده‌تر آژانس با کشور ما نسبت به گذشته است. 

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با ذکر این نکته که ما به فعالیت‌های خود با همکاری آژانس و زیرنظر بازرسان این سازمان ادامه می‌دهیم، یادآور شد: در سایه این همکاری‌ها باید از حقوق کامل خود نیز بهره‌مند شویم.  

* عدم اشراف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به فعالیت‌های هسته‌ای

مهمان‌پرست در واکنش به اظهارات همتای آمریکایی خود که گفته با توجه به راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر، ایران نباید در زمینه غنی‌سازی فعالیت کند، اظهار داشت: اگر نظر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این است که با داشتن نیروگاه اتمی بوشهر و فعالیت آن نیازی به غنی سازی نیست فکر می‌کنم ایشان به مسائل مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای به خوبی اشراف نداشته باشد. زمانی که تأسیسات هسته‌ای در یک کشور فعالیت می‌کند به این معناست که برای تداوم این کار و گسترش بهره‌مندی از دانش هسته‌ای در زمینه‌های صلح آمیز نیاز به تأمین سوخت آن است و برای تهیه سوخت باید غنی‌سازی دنبال شود.

* آماده گفت‌و‌گو هستیم

خبرنگاری درباره نامه جدید سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی به کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و جزییات آن سؤال کرد که وی در این باره گفت: درباره نامه‌ای که خانم اشتون برای آقای جلیلی فرستاده بود و پاسخ آن، یک مسئله طبیعی است. قبلا اعلام کردیم آمادگی گفت‌وگو به منظور همکاری حول نقاط مشترک وجود دارد و هیچ تغییری در نقطه نظرات کشور ما ایجاد نشده و در یک فضای مثبت و سازنده با رویکرد تعاملی می‌شود سوء تفاهمی که برای آژانس به وجود آمده برطرف شود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: ما فعالیت‌های هسته‌ای خود را در قالب صلح آمیز انجام می‌دهیم و این گفت‌وگوها را برای همکاری‌های مؤثر و سازنده مفید می‌دانیم و آمادگی خود را نیز اعلام کردیم.

*راهکار منطقه‌ای برای حل مسائل منطقه

مهمان‌پرست درباره سفر یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان به تهران نیز گفت: بحث‌های مختلفی با توجه به اهمیت روابط دو کشور در این سفر مطرح و ملاقات‌هایی با رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور انجام شد؛ تفاهم‌نامه‌هایی در این سفر به امضا رسید و بیانیه مشترکی نیز امروز منتشر خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: همکاری‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی ، بازرگانی، فرهنگی و مسائلی که در این حوزه‌ها قابل تعریف است اجازه ارتقای همکاری‌ها را بین دو کشور خواهد داد و منافع آن برای هر دو کشور و منطقه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: بحث‌های مشترک در مورد مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و قاچاق این مواد از طریق کشورهای منطقه مورد توجه ایران و پاکستان است و برای این مبارزه راهکارهایی طراحی شده است. همکاری‌های سه جانبه ایران، افغانستان و پاکستان مورد توجه ماست و فکر می‌کنیم راهکار منطقه‌ای برای حل بحران‌های موجود مؤثر است و طبق برنامه این مسائل دنبال می‌شود.

مهمان‌پرست عنوان کرد: ظرفیت‌های زیادی باتوجه به مشترکات فراوان ملت‌های ایران و پاکستان وجود دارد و کشور همسایه ما می‌تواند جایگاه بسیار ویژه‌ای را در این زمینه داشته باشد. همکاری‌های مربوط به حمل و نقل و انرژی شامل نفت و گاز و.... مباحث مختلفی بود که بحث و تبادل نظر شد و توافق شد تا گروه‌های کاری برای ارتقای سطح همکاری‌ها فعالیت کنند. گروه کاری به ریاست وزرای خارجه و کمیته امنیتی به ریاست وزرای کشور فعالیت خود را دنبال خواهند کرد.

* پرونده بسیار مسئله دار بلر در دوران تصدیش

سخنگوی وزارت خارجه درباره اظهارات برخی از مقامات آمریکایی و همچنین تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس علیه کشورمان که سؤال یکی از خبرنگاران بود، به برخی از افراد که اظهارنظراتی را علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌کنند و عمدتا سوابق مسئولیت‌های دولتی در کشورهای غربی دارند، توصیه کرد با نگاهی به عملکردشان در دوران تصدی خودشان متوجه تخلفات خودشان و مواردی که منجر به زیرپا گذاشتن حقوق مردم منطقه ما شده، باشند.

مهمان‌پرست افزود: آنها کارنامه‌های درخشانی ندارند و فکر می‌کنیم در بین ملت‌های منطقه نیز جایگاهی ندارند و در موقعیتی نیستند که بخواهند بر علیه کشور ما اظهارنظری داشته باشند.

وی ادامه داد: به ویژه آقای بلر با توجه به پرونده بسیار مسئله‌دارش در دوران تصدیش در منطقه ما به هیچ وجه مطالبی که عنوان می‌کند جایگاهی در بین افکار عمومی ندارد و فکر می‌کنیم بهتر است راجع به موضوعات مربوط به مسائل داخلی کشور خودشان اظهارنظر کنند.

* حفاظت از جان مردم برای آنها اهمیتی ندارد

خبرنگاری به خبر منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بسته پیشنهادی خود را برای حل مشکلات سوریه به بشار اسد ارائه داده که یکی از محورهای آن پیشنهاد محمود احمدی نژاد برای برگزاری نشست کشورهای اسلامی به منظور حل مشکلات سوریه است اشاره کرد و نظر سخنگوی دستگاه دیپلماسی را جویا شد که وی در این باره خاطرنشان کرد: مواضع کشور ما در خصوص تحولات منطقه با شفافیت و صراحت و در مقاطع مختلف تاکنون اعلام شده است.

وی افزود: اینکه باید به مطالبات مردمی در کشورهای مختلف توجه شود یک اصل برای جمهوری اسلامی ایران است. اینکه این مطالبات باید به صورت مسالمت ‌آمیز مطرح شود و اگر به صورت مسالمت آمیز مطرح شد نباید با خشونت و سرکوب با آن برخورد کرد، اینکه کشورهای خارجی و بیگانه نباید در امور داخلی کشورهای منطقه دخالت کنند اصلی است که همیشه بر آن تأکید داشتیم.

مهمان‌پرست حفظ ثبات و امنیت در منطقه با همکاری‌های کشورهای منطقه را جزو اولویت‌هایی خواند که جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌کند و گفت: اقتدار کشورها با بهره‌مندی از حمایت اکثریت مردم تأمین خواهد شد نه با وابستگی به قدرت‌ها به ویژه‌ غربی‌ها.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه در خصوص مسائلی که در منطقه اتفاق می‌افتد باید به صورت جامع به آن نگاه کرد، اظهار داشت: برخوردهای گزینشی و اعمال رفتارهای دوگانه قابل قبول نخواهد بود.

وی فضاسازی که کشورهای غربی انجام می‌دهند را برای تأمین منافع‌شان و امنیت رژیم صهیونیستی دانست و افزود: آنها در یک مسئله مثل لیبی برخورد نظامی را در دستور کار خود قرار دادند و تعداد زیادی از مردم بیگناه را از بین بردند.

مهمان‌پرست ادامه داد: برای آنها حفاظت از جان مردم و توجه به خواست آنها اهمیتی ندارد. آن چیزی که کشورهای غربی به دنبال آن هستند انعقاد قراردادهای نفتی و اقتصادی و پیگیری منافع خودشان است.

سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه در کشورهای دیگری در منطقه مثل یمن و بحرین مطالبات مردم فراموش می‌شود، گفت: فرمول‌هایی را دنبال می‌کنند که در آن به خواست مردم توجه نمی‌شود. این برخوردهای دوگانه به هیچ وجه قابل قبول نیست.

* کشورهای منطقه مراقب فتنه‌های آمریکایی - صهیونیستی باشند

وی در خصوص تحولات سوریه و اظهارات رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که سؤال همان خبرنگار بود، اظهار داشت: در مورد سوریه قبلا اشاره کردیم که ممکن است بخشی از مردم مطالباتی داشته باشند که اگر به صورت مسالمت آمیز بیان شود، دولت سوریه آمادگی تحقق بخشی از این خواسته‌ها که در چارچوب منافع ملی و حاکمیت ملی سوریه است را دارد و اصلاحاتی را نیز در همین رابطه شروع کرده است.

مهمان‌پرست ادامه داد: آن چیزی که باعث بی‌ثباتی و نا‌امنی در سوریه می‌شود و توسط جریان آمریکایی - صهیونیستی تلاش می‌کنند در منطقه ما به آن دامن بزنند، دخالت سایر کشورها در مسائل داخلی سوریه و بی‌ثبات کردن این کشور به منظور ایجاد راه فراری برای رژیم صهیونیستی است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی به همه کشورهای منطقه توصیه کرد که با هوشیاری مراقب فتنه‌های آمریکایی‌- صهیونیستی در منطقه باشند و اجازه ندهند با بی‌ثبات شدن کشورهایی که در خط مقدم مقابله با رژیم صهیونیستی قرار دارند منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی تأمین شود.

ادامه دارد...
انتهای پیام/شمنبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900622000487

نظرات()

سه شنبه 22 شهریور 1390

7 قطار 7 واگنه وارد خطوط مترو تهران می‌شود

• نوشته شده توسط: ramin h

مدیر عامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه در گفت‌وگو با فارس:
7 قطار 7 واگنه وارد خطوط مترو تهران می‌شود

خبرگزاری فارس: مدیر عامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه گفت: 7 قطار 7واگنه 28 شهریور وارد خطوط متروی تهران میشود.

خبرگزاری فارس: 7 قطار 7 واگنه وارد خطوط  مترو تهران می‌شود

قلی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس، با بیان اینکه 28 شهریور 7 قطار 7واگنه وارد خطوط متروی تهران می‌شود، گفت: با این اقدام ظرفیت خطوط افزایش می‌یابد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه ادامه داد: سرفاصله قطارها را کاهش دادیم. در خط 4 از  9 دقیقه به 7 دقیقه سرفاصله‌ها رسیده است.

وی افزود: همچنین در خط 1 هدوی‌ها کم شده و به  4 دقیقه کاهش یافته است.

قلی‌ها به خط2 مترو اشاره کرد و گفت: در این خط سرفاصله قطارها 4 دقیقه است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه تصریح کرد: با این اقدام ظرفیت حمل مسافر افزایش می‌یابد.
انتهای پیام/منبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900622000611

نظرات()

سه شنبه 22 شهریور 1390

یک شرکت کارگزاری بورس آغاز به کار کرد

• نوشته شده توسط: ramin h

یک شرکت کارگزاری بورس آغاز به کار کرد

خبرگزاری فارس: کارگزاری فیروزه آسیا با مشارکت بیمه آسیا و سرمایه‏گذاری فیروزه آغاز بکار کرد.

خبرگزاری فارس: یک شرکت کارگزاری بورس آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، شرکت سرمایه‏گذاری فیروزه درحالی فعالیت‏هایی برای جهت جذب سرمایه‏های خارجی به کشور داشته که پس از تأسیس صندوق سرمایه‎گذاری مشترک فیروزه در سال گذشته، کارگزاری فیروزه آسیا را راه‏اندازی کرده و همزمان با برگزاری نمایشگاه بورس ، بانک ، بیمه و خصوصی سازی به طور رسمی فعالیت‏ خود را آغاز می کند.
در این رابطه رامین ربیعی مدیرعامل شرکت سرمایه‏گذاری فیروزه گفت: این شرکت با تجربه 5 ساله‏ای که در بازار جهانی دارد و کسب بازدهی مرکب 120 درصدی در این مدت، همیشه به دنبال آن بوده تا خدمات بهتر و بیشتری را برای سرمایه‏گذاران ایرانی فراهم کند.
وی ادامه داد: با مشارکت بیمه آسیا، توانستیم کارگزاری فیروزه آسیا را راه‏اندازی و خدمات مالی گسترده‏تری را از جمله مدیریت سرمایه، صندوق‏های متنوع سرمایه‏گذاری و تأمین مالی برای مشتریان داخل کشور  مهیا کنیم.
مهدی شبانی مدیر این شرکت کارگزاری نیز از اولویت این کارگزاری را ارائه خدمات نوین مالی مانند معاملات آنلاین اعلام کرد وگفت : در تلاش هستیم تا ظرف مدت کوتاهی دسترسی به تمام خدمات مالی را  به صورت غیرحضوری و آنلاین برای سرمایه‏گذاران فراهم کنیم. کسب رتبه الف و تبدیل شدن به برترین کارگزاری کشور از دیگر اهداف کارگزاری فیروزه آسیا است.
وی افزود: ارائه خدمات متنوع، باکیفیت بالا و درخور مشتریان را از اهداف مهم این کارگزاری می‏دانیم و به عنوان اولین قدم، امکانات ویژه‏ای را برای سرمایه‏گذاران در نمایشگاه تخصصی بورس امسال تدارک دیده‏ایم. برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع معرفی خدمات کارگزاری و معاملات آنلاین از جمله این برنامه‏هاست. 
انتهای پیام/م منبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900622000625

نظرات()

سه شنبه 22 شهریور 1390

«دلشدگان» علیزاده با اركستر ملی اجرا می‌شود

• نوشته شده توسط: ramin h

با آواز محمد معتمدی؛
«دلشدگان» علیزاده با اركستر ملی اجرا می‌شود

خبرگزاری فارس: ارکستر موسیقی ملی ایران در کنسرت مهرماه خود آثاری از حسین علیزاده را با صدای محمد معتمدی اجرا می‌کند.

خبرگزاری فارس: «دلشدگان» علیزاده با اركستر ملی اجرا می‌شود

به گزارش خبرنگار موسیقی فارس، در این کنسرت که 28 و 29 شهریورماه در تالار وحدت و 30 مهر در تالار همایش‌های برج میلاد تحت عنوان «دلشدگان» برگزار می‌شود، ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری بردیا کیارس و خوانندگی «محمد معتمدی» برگزیده آثار حسین علیزاده را اجرا خواهد کرد.
محسن رجب پور مدیر اجرایی ارکستر ملی درباره این کنسرت گفت: در این کنسرت‌ها آثار جاودانه‌ای همچون دلشدگان، بی تو به سر نمی‌شود، بیا تا گل برافشانیم، ترکمن و ... اجرا می‌شود.
وی افزود: در کنسرت ارکستر ملی 10 قطعه برگزیده استاد علیزاده را محمد معتمدی اجرا خواهد کرد.
به گزارش فارس، ارکستر ملی ایران مردادماه کنسرتی را  با عنوان شب روح‌الله خالقی برگزار کرد که مورد استقبال بسیار زیاد مخاطبان روبرو شد.
انتهای پیام/امنبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900622000629

نظرات()

سه شنبه 22 شهریور 1390

مبلغ یارانه‌ها تغییر پیدا نمی‌كند

• نوشته شده توسط: ramin h

معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر کشور در گفت‌وگو با فارس:
مبلغ یارانه‌ها تغییر پیدا نمی‌كند

خبرگزاری فارس: معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر کشور گفت:‌ فعلا برنامه‌ای برای تغییر مبلغ یارانه‌ها نداریم و قرار نیست این مبلغ تغییر پیدا کند.

خبرگزاری فارس: مبلغ یارانه‌ها تغییر پیدا نمی‌كند

یحیی محمودزاده در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه مبلغ یارانه‌ها از چه زمانی تغییر پیدا می‌کند اظهار داشت:‌ در گذشته افرادی که از حامل انرژی بیشتر استفاده می‌کردند یارانه بیشتری هم دریافت کردند ولی با هدفمند سازی یارانه‌ها گام اصلی را برای عدالت اجتماعی برداشتیم.

 ‌وی ادامه داد: اگر در گذشته اقشار مرفه از یارانه بیشتری استفاده می‌کردند در حال حاضر میزان یارانه به صورت یکسان تقسیم می‌شود.

معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر کشور بیان داشت: باید به سمتی حرکت کنیم که یارانه‌ها در اختیار کسانی قرار گیرد که بیشتر نیاز دارند و مبنی آن آمار و اطلاعات است که هنوز جمع‌بندی نشده است.
انتهای پیام/صمنبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900622000646

نظرات()

سه شنبه 22 شهریور 1390

طرح تحول منحصر به هدفمندی نشود/دولتها خود را مكلف به اجرای قانون برنامه نمی‌دانند

• نوشته شده توسط: ramin h

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت‌وگو با فارس:
طرح تحول منحصر به هدفمندی نشود/دولتها خود را مكلف به اجرای قانون برنامه نمی‌دانند

خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه اجرای طرح تحول اقتصادی فقط در اجرای هدفمندی یارانه‌ها خلاصه نشود گفت: دولتها خود را مکلف به اجرای قانون برنامه نمی دانند.

خبرگزاری فارس: طرح تحول منحصر به هدفمندی نشود/دولتها خود را مكلف به اجرای قانون برنامه نمی‌دانند

موسی‌‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: طرح تحول اقتصادی که در 7 بند تهیه شده تقریبا اجرا شده، اما به صورت کامل نبوده و نباید اجرای این طرح فقط به هدفمندی یارانه‌ها خلاصه شود.
وی گفت: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از مباحث مهم جامع مالیاتی و تحول در امور مالیات است که در این زمینه تحول ایجاد شود.
نماینده بجنورد،جاجرم، مانه و سملقان در مجلس افزود: قانون امور مالیاتی از مهرماه 87 به مدت 5 سال آزمایشی شروع و تا سال گذشته با نرخ 3 درصد اجرا می‌شد که براساس قانون برنامه پنجم از امسال سالی یک درصد به این نرخ اضافه می‌شود و در پایان برنامه این نرخ به 8 درصد خواهد رسید.
وی افزود: سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از 4 درصد نرخ مالیات ارزش افزوده 1.8 درصد و سهم دولت 2.2 درصد است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه یکی دیگر از بندهای تحول اقتصادی را تحول در گمرکات دانست و گفت: قانون جدید امور گمرکی که جایگزین قانون 40 ساله قبلی خواهد شد، در مجلس به تصویب رسیده و از هفته قبل به شورای نگهبان ارسال شده است.
وی تاکید کرد: همچنین طرح ارزش‌گذاری پول ملی و حذف چهار صفر از طرف دولت شروع شده و باید بانک مرکزی گزارش‌هایی که در کمیسیون‌های مجلس ارائه کرده تا پایان سال این طرح را نهایی کند و با اجرای طرح حذف 4 صفر ارزش پول ملی افزایش و شبکه بانکی اصلاح می‌شود.

* دولت مکلف به تهیه الگوی اسلامی ایرانی در سال اول

ثروتی تاکید کرد: در قانون برنامه پنجم آمده است دولت در سال  اول برنامه باید الگوی اسلامی - ایرانی فراهم کند که در این الگو تحول بانکی براساس اصول اسلامی نیز در نظر گرفته شده و باید دولت لایحه الگوی اسلامی - ایرانی را تا پایان سال به مجلس ارائه کند.
وی در مورد الگوی اسلامی - ایرانی گفت: این تکلیف در قانون برنامه چهارم نیز وجود داشت، اما اقدامی در جهت آن صورت نگرفت و دولت موظف است تا پایان سال جاری لایحه این الگو را به مجلس ارائه کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد تحول در بهره‌وری به عنوان یکی از بندهای طرح تحول گفت: برای اصلاح نظام بهره‌وری باید در زمینه بهره‌وری پول، نیروی کار، سرمایه و ماشین‌آلات دولت اقدام کند و 3 درصد رشد اقتصادی از محل بهره‌وری تامین شود که این امر تاکنون محقق نشده است.
ثروتی خاطرنشان کرد: افزایش بهره‌وری در پایان برنامه چهارم باید بررسی شود.
این نماینده مجلس گفت: همزمان با ارائه لایحه بودجه 91 از سوی رئیس جمهور به مجلس گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه نیز ارائه شود.

*دولت همزمان با لایحه بودجه عملکرد قانون برنامه چهارم را ارائه می‌کند

ثروتی تاکید کرد: نمایندگان مجلس از عملکرد 4 ساله اول برنامه چهارم تحقیق کرده‌اند و گزارش عملکرد 5 ساله برنامه باید از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شود.

* دولت هیچ طرح مدونی در اصلاح نظام توزیع تهیه نکرده

این نماینده مجلس اصلاح نظام توزیع را یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول خواند و گفت: هیچ طرح مدونی در این زمینه ارائه نشده و باید وزارت بازرگانی، صنعت و معدن گزارشی در این زمینه ارائه کنند که هنوز گزارش نداده‌اند.

* دولتها خود را مکلف به اجرای قانون برنامه نمی‌دانند

ثروتی در پاسخ به این پرسش که آیا با اجرای طرح تحول رونقی در کسب و کار کشور ایجاد شده گفت: متاسفانه دولت‌ها در ایران خود را موظف به اجرای قانون برنامه‌های 5 ساله نمی‌دانند و هر دولتی که سر کار می‌آید، از خود طرحی ابداع می‌کند و آن را اجرا می‌نماید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه گفت: آقای هاشمی در 8 سال ریاست جمهوری طرح تعدیل اقتصادی را اجرا کرد، آقای خاتمی تحول سیاسی و آقای احمدی‌نژاد تحول اقتصادی را اعلام کرد، ولی هیچ کدام از این دولت‌ها متعهد به اجرای قانون برنامه 5 ساله کشور نبودند و این یک نقطه ضعف در سیستم دولتی کشور است که برنامه محور عمل نمی‌کند، بلکه هر کسی طرحی را ارائه می‌کند و همان را به اجرا می‌گذارد.
 
*طرح تحول در قانون برنامه چهارم بود

این نماینده مجلس یادآور شد: تحول اقتصادی در قانون برنامه چهارم وجود داشت و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و نظام سرمایه‌گذاری و اصل 44 در قانون برنامه وجود داشت و متاسفانه دولتـها تقیدی به قانون برنامه ندارند و آقای احمدی‌نژاد هم گزارش از اجرای قانون برنامه چهارم نداده است.
وی افزود: گزارش‌های قبلی دولت نیز دقیق نبوده و اگر دولت‌ها تلاش کنند در چارچوب برنامه حرکت کنند، مشکلات بهتر حل می‌شود.
ثروتی تاکید کرد: اگر دولت نهم قانون برنامه چهارم را اجرا می‌کرد، هیچ نیازی به طرح تحول اقتصادی کنونی نبود.

*تحول اقتصاد چشم‌گیر نیست

ثروتی در پاسخ به این پرسش که آیا با اجرای طرح تحول در فضای اقتصاد تحول ایجاد شده، گفت: تحولی به آن صورت شروع نشده البته بعد از انقلاب اسلامی همواره تحول سیاسی و اقتصادی انجام شده، اما تحول در زمینه اقتصاد چشمگیر نبوده است.
این نماینده مجلس در مورد اختلاس اخیر بانکی و ارتباط آن با فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری گفت: البته هنوز باید بررسی شود، اما شبکه بانکی کشور واقعا معیوب است و عواملی در آن همچنان وجود دارد که دولت نتوانسته شبکه بانکی را اصلاح کند.
ثروتی با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از شعارهای دولت آقای احمدی‌نژاد بود گفت: نه تنها شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی محقق نشده، بلکه مفاسد دامن خود دولت را گرفته و درگیر پرونده‌های مفاسد شده و یک مورد اتهام در مورد برخی مدیران دولتی نیز وجود دارد.

* مفاسد دامن گیر دولتی شد که با شعار مبارزه با مفاسد آمد

نماینده مردم بجنورد،جاجرم، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی گفت: مفاسد اقتصادی در لایه‌های پایین دولت به دولت آسیب می‌رساند و هم اکنون روزنامه‌ها می‌نویسند دولت نه تنها در مفاسد اقتصادی موفق نبوده، بلکه به نوعی خودش درگیر و آلوده شده است و عوامل درجه یک و دو در درون دولت وجود دارد که آقای رئیس جمهور از آنها حمایت می‌کند، در حالی که روزگاری خودش می‌گفت هیچ کس نباید در برابر قانون حاشیه امن داشته باشد و اصل بر اجرای قانون است و همه در برابر قانون باید گردن بنهند.
ثروتی گفت: اهداف مبارزه با مفاسد اقتصادی نه تنها در دولت محقق نشده، بلکه برخی از موارد اتهامی دامن دولت را هم گرفته است.

*اختلاس 2 هزار و 800 میلیارد تومانی نیاز به ارتباط‌ها و هدایت افرادی از درون دولت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که اگر رئیس جمهور بودید،چه کسانی را به خاطر اختلاس برکنار می‌کردید، گفت: من که قاضی نیستم، اما مسائل اختلاس 2 هزار و 800 میلیارد تومانی نیاز به ارتباط‌ها و هدایت افرادی از درون دولت دارد وگرنه بدون پشتوانه چه کسانی می‌توانند بدون اینکه یک ریال داشته باشند اقدام به تاسیس 3 بانک خصوصی کنند.
ثروتی در تشریح این موضوع گفت: اختلاس‌گران ابتدا 10 میلیارد تومان وام گرفته‌آند و با آن سهام خریده و اقدام به تاسیس یک بانک کرده‌اند و سپس از محل همان بانک دو بانک دیگر تاسیس کردند پس تاسیس 3 بانک به دست خالی و پول مردم نشان از عمق فساد اقتصادی در برخی رده‌های دولت دارد و الان کسی در مقابل پول مردم پاسخگو نیست و بانک مرکزی باید در این زمینه جوابگو باشد.

* رئیس جمهور یک زمانی گفت،هیچ کس در برابر اجرای قانون در امان نیست

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: وجود رابطه‌های ناشفاف و سوءاستفاده‌ها نه تنها در دولت مانع مبارزه با مفاسد اقتصادی شده، بلکه قوه قضائیه رسما از دولت خواسته در مبارزه با مفاسد اقتصادی با آنها همکاری کنند و این نشان می‌دهد مفاسدی و مسائلی در دولت وجود دارد که باعث عدم شفافیت شده و باید روشن شود.

* آرزوی دیدن دولتی شفاف ،پاسخگو و پاک

ثروتی اظهار امیدواری کرد: دولت احمدی‌نژاد پاسخگو و شفاف و دور از آلودگی باشد و امیدواریم یک روز دولتی سر کار بیاید که ویژگی پاسخگویی‌، شفافیت و پاکدستی در آن وجود داشته باشد.
انتهای پیام/منبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900622000502

نظرات()

سه شنبه 22 شهریور 1390

ایران قیمت نفت خود در بازارهای جهانی را افزایش داد

• نوشته شده توسط: ramin h

ایران قیمت نفت خود در بازارهای جهانی را افزایش داد

خبرگزاری فارس: ایران قیمت انواع نفت صادراتی خود در بازارهای جهانی را از 88 سنت تا 2.3 دلار افزایش داد.

خبرگزاری فارس: ایران قیمت نفت خود در بازارهای جهانی را افزایش داد

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس، ایران قیمت‌های رسمی نفت خام خود را برای تحویل در ماه اکتبر افزایش داده است.
به گزارش رویترز، ایران قیمت نفت خود در مدیترانه را بیشتر از بازارهای آسیا و شمال ‌غرب اروپا افزایش داده است.
شرکت ملی نفت ایران، قیمت نفت سبک ایران برای تحویل در ماه اکتبر در بازار آسیا را 88 سنت در هر بشکه، در اروپا 1.35 دلار و در مدیترانه 2.3 دلار افزایش داده است.
قیمت نفت سنگین ایران در آسیا نیز 1.7 دلار، در اروپا 1.2 دلار و در مدیترانه 2.05 دلار در هر بشکه افزایش داده شده است.
افزایش قیمت نفت ایران به دنبال افزایش قیمت نفت عربستان به وقوع پیوسته است. در اوایل این ماه شرکت نفتی «آرام‌کو» عربستان قیمت‌های نفت خود برای تحویل در ماه اکتبر را افزایش داد که سبب افزایش بیشتر قیمت‌ها در اروپا به نسبت آسیا شد.
انتهای پیام/
 منبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900622000511

نظرات()

سه شنبه 22 شهریور 1390

اصفهان با شکست میزبان بر سکوی قهرمانی ایستاد

• نوشته شده توسط: ramin h

/مسابقات پینگ‌پنگ قهرمانی جوانان دختر کشور - قزوین/
اصفهان با شکست میزبان بر سکوی قهرمانی ایستاد

خبرگزاری فارس: با انجام فینال تیمی رقابت‌های قهرمانی جوانان کشور، اصفهان با غلبه بر قزوین در مکان نخست قرار گرفت.

خبرگزاری فارس: اصفهان با شکست میزبان بر سکوی قهرمانی ایستاد

به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» و به نقل از روابط عمومی فدراسیون پینگ‌پنگ، بخش تیمی مسابقات قهرمانی جوانان دختر کشور امروز (سه‌شنبه)
با انجام بازی فینال در قزوین به پایان رسید.
در مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها ابتدا تیم اصفهان به مصاف البرز رفت و 3 بر صفر به پیروزی دست یافت و راهی فینال شد. در دیگر بازی این مرحله قزوین با مازندران روبرو شد و با همین نتیجه مازندران را شکست داد و به همراه اصفهان راهی فینال شد.
در بازی فینال صبح امروز اصفهان به مصاف قزوین رفت و توانست 3 بر یک میزبان را از پیش رو بردارد و قهرمان تیمی این رقابت‌ها لقب گیرد. قزوین دوم شد و تیم البرز و مازندران به طور مشترک در مکان سوم قرار گرفتند.

نتایج دیگر مسابقات به شرح زیر است:

برای کسب مقام پنجم و ششم: فارس 3 - خوزستان صفر
برای کسب مقام هفتم و هشتم: گلستان 3 - تهران صفر
برای کسب مقام نهم و دهم: کرمانشاه 3 - همدان 2
برای کسب مقام یازدهم و دوازدهم: چهارمحال‌و‌بختیاری 3 - قم یک
برای کسب مقام سیزدهم و چهاردهم: خراسان رضوی 3 - کردستان صفر
برای کسب مقام پانزدهم و شانزدهم: توابع تهران 3 - کهگیلویه و بویر احمد صفر
برای کسب مقام هفدهم و هجدهم: سمنان 3 - هرمزگان 2
برای کسب مقام نوزدهم و بیستم: آذربایجان غربی 3 - اردبیل صفر

رده بندی کلی مسابقات:
1- اصفهان
2- قزوین
3- البرز و مازندران
5- فارس
6- خوزستان
7- گلستان
8- تهران
9- کرمانشاه
10– همدان
11- چهار محال و بختیاری
12- قم
13- خراسان رضوی
14- کردستان
15- توابع تهران
16 – کهگیلویه و بویر احمد
17- سمنان
18- هرمزگان
19- آذربایجان غربی
20- اردبیل
21- مرکزی
22- گیلان
انتهای پیام/دمنبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900622000548

نظرات()

سه شنبه 22 شهریور 1390

دوربین‌های شهری حضور فیزیكی پلیس را كم‌رنگ می‌كند

• نوشته شده توسط: ramin h

رئیس پلیس ترافیک شهری در گفتگو با فارس:
دوربین‌های شهری حضور فیزیكی پلیس را كم‌رنگ می‌كند

خبرگزاری فارس: رئیس پلیس ترافیک شهری با بیان اینکه هم اکنون 600 دوربین نظارتی توسط شهرداری نصب شده و در آینده نزدیک این دوربین‌ها افزایش خواهند یافت گفت: نصب دوربین‌های نظارتی حضور فیزیکی پلیس را کم‌رنگ میکند.

خبرگزاری فارس: دوربین‌های شهری حضور فیزیكی پلیس را كم‌رنگ می‌كند

سرهنگ محسن مهرایی در گفتگو با خبرنگار انتظامی فارس اظهار داشت: کلان شهر تهران نیازمند نظارت جدی از نظر ترافیکی است لذا پلیس راهنمایی و رانندگی با مانیتورینگ برخی از دوربین‌های نصب شده توسط شهرداری اقدام به ثبت برخی از تخلفات از جمله پارک غیر مجاز می‌کند.

وی ادامه داد: هر چند افزایش دوربین‌ در سطح شهر نظارت را برای پلیس راهور آسانتر کرده اما عاملی برای حذف کامل پلیس از تقاطع‌های شهری محسوب نمی‌شود چرا که هنوز فرهنگ رانندگی در بین رانندگان ایجاد نشده و پلیس با حضور خود باید از بروز تخلفات جلوگیری می‌کند و یا در صورت بروز حادثه‌ای اقدام به روانسازی مسیر کند.

رئیس پلیس ترافیک شهری یادآور شد: تخلفاتی که توسط مانیتورینگ دوربین‌ها به ثبت می‌رسد ده برابر تخلفات ثبت شده توسط ماموران حاضر در شهر است لذا امیدواریم در آینده نزدیک تعداد دوربین‌ها افزایش یابد تا از این طریق کنترل شهر به طور موثر صورت بپذیرد.

سرهنگ مهرایی اظهار داشت: رانندگان به این موضوع واقف نیستند که تمامی تخلفات آنها توسط دوربین‌های نظارتی رصد و برای آنها برگ جریمه صادر می‌شود. اگر مردم به این موضوع آگاهی یابند و فرهنگ رانندگی ارتقاء یابد یقینا تخلفات صورت گرفته در حوزه راهنمایی و رانندگی با کاهش چشمگیری روبه‌رو خواهد شد.
انتهای پیام/منبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900622000653

نظرات()

سه شنبه 22 شهریور 1390

نظر علامه امینی درباره مختار و قیام او

• نوشته شده توسط: ramin h

نظر علامه امینی درباره مختار و قیام او

خبرگزاری فارس: علامه امینی صاحب الغدیر در دفاع از شخصیت مختار میگوید: هر که با دیده بصیرت و تحقیق بر تاریخ و حدیث و علم رجال بنگرد؛ در می‌یابد که، مختار، از پیشگامان دینداری و هدایت و اخلاص بوده است. و همانا نهضت مقدس او تنها برای برپایی عدالت به وسیله ریشه‌کن کردن ملحدان و ظلم اموی‌ها بود.

خبرگزاری فارس: نظر علامه امینی درباره مختار و قیام او

علامه امینی صاحب الغدیر در دفاع از شخصیت مختار میگوید: هر که با دیده بصیرت و تحقیق بر تاریخ و حدیث و علم رجال بنگرد؛ در می‌یابد که، مختار، از پیشگامان دینداری و هدایت و اخلاص بوده است. و همانا نهضت مقدس او تنها برای برپایی عدالت به وسیله ریشه‌کن کردن ملحدان و ظلم اموی‌ها بود.
و به درستی که، ساحت مختار از مذهب کیسانی به دور بود. و نسبت‌ها و تهمت‌های ناجوانمردانه‌ای که نسبت به او داده‌اند، حقیقت ندارد و بی‌جهت نیست که ائمه هدی و سروران ما مانند امام سجاد(علیه‌السلام) و امام باقر(علیه‌السلام)، به گونه‌ای بسیار زیبا، او را مورد ستایش قرار داده‌اند و همیشه خدمات او در نزد اهل بیت(علیهم السلام) مورد تقدیر و تشکر بوده است.
علامه بزرگ مرحوم امینی، در ضمن تجلیل فوق‌العاده از مقام مختار، هدف قیام او را چنین بیان می‌کند: «... و همانا نهضت او مقدس نبود مگر برای اقامه عدل یا ریشه‌کن کردن ملحدان و براندازی اساس ظلم و ستم امویان...»
علامه امینی، اسامی علمای بزرگ شیعه که در مدح و تعظیم و تجلیل مختار سخن گفته‌اند، یادآور می‌شود و میگوید: اسامی آن دسته از علمای اعلام که در تنزیه و بزرگداشت او سخن گفته‌اند عبارتند از:
۱/ جمال الدین ابن طاووس، در رجالش.
۲/ آیت الله علامه حلی، در خلاصه.
۳/ ابن داوود، در رجالش.
۴/ فقیه بزرگوار، ابن نما که کتابی مستقل در شخصیت مختار نوشته است. ذوب النضار.
۵/ محقق اردبیلی، در حدیقه‌ی الشیعه.
۶/ صاحب معالم، در تحریر طاووسی.
۷/ قاضی نوراله مرعشی، در مجالس.
۸/ شیخ ابو علی، در منتهی المقال.
آیت‌الله خویی نیز درباره مختار اعتقاد دارند که اخبار و روایات در مدح و ستایش مختار، قوی‌تر از روایاتی هستند که در ذم مختار بیان شدهاند و از بعضی روایات روشن می‌شود که قیام مختار با اذن خاص امام سجاد(علیه‌السلام) بوده است.
۹/ علامه مامقانی، در تنقیح المقال.
10/ محدث قمی، در منتهی الآمال.
۱۱/ آیت الله خویی، در معجم رجال الحدیث.
۱۲/ استر آبادی، در حاشیه‌ای بر منهج المقال.
۱۳/ مرحوم سید مصطفی، در نقد الرجال.
۱۴/ سید یوسف بن محمد، در جامع الاقوال.
۱۵/ حاج ابراهیم الخوئی، در ملخّص المقال.
۱۶/ سید حسین بروجردی، در منظومه رجالیّه‌اش به نام زبده‌ی المقال.
۱۷/ حاج ملا علی یاری تبریزی، در شرح منظومه فوق‌الذکر به نام بهجه‌ی الآمال.
۱۸/ حاج میرزا حبیب الله خوئی، در منهاج البلاغه، شرح نهج‌البلاغه.
این بزرگان، همه بر نزاهت و قداست و پاکی و علو مقام و جلالت قدر مختار بن ابی‌عبید ثقفی اتفاق نظر دادند و همه یک صدا می‌گویند: مختار از سابقین اخبار است.

 زیارت نامه مختار
علامه امینی راجع به زیارت‌نامه مخصوص مختار می‌نویسند: او در بزرگی و عظمت به مقامی نائل شده که شیخ عالیقدر شیعه، شهید اول در کتاب مزار خود زیارتی خاص برای او نقل کرده است که با آن زیارتنامه او را زیارت می‌کنند و در آن به شهادت بر رستگاری و پاکی و خیراندیشی او در ولایت اهل بیت(علیهم السلام) و اخلاص و اطاعت از خدا و محبت امام سجاد(علیه‌السلام) و خشنودی رسول خدا(صلی الله علیه وآله) و امیرمومنان(علیه‌السلام) تصریح شده است: و انه بذل فی رضا الائمه‌ی و نصره‌ی العتره‌ی الطاهره‌ی و الاخذ بثاره مو همانا او (مختار) در راه خشنودی اهل بیت و یاری خاندان پاک پیامبر و گرفتن انتقام خون شهدای آنان جانفشانی کرد.
آیت‌الله خویی نیز درباره مختار اعتقاد دارند که اخبار و روایات در مدح و ستایش مختار، قوی‌تر از روایاتی هستند که در ذم مختار بیان شدهاند و از بعضی روایات روشن می‌شود که قیام مختار با اذن خاص امام سجاد(علیه‌السلام) بوده است.

منبع:سایت عصر شیعه

انتهای پیام/

انتهای پیام/منبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900622000652

نظرات()

سه شنبه 22 شهریور 1390

فراخوان تجمع اعتراض‌آمیز مردم مصر مقابل سفارت عربستان

• نوشته شده توسط: ramin h

فراخوان تجمع اعتراض‌آمیز مردم مصر مقابل سفارت عربستان

خبرگزاری فارس: تعدادی از تشکل‌های سیاسی مصر از مردم این کشور درخواست کردند، امروز با تجمع مقابل سفارت عربستان در قاهره خواستار آزادی زندانیان مصری در عربستان سعودی شوند.

به گزارش فارس به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، چندین جماعت و تشکل‌ سیاسی فعال داخل و خارج مصر از مردم این کشور درخواست کردند، امروز با تجمع مقابل سفارت عربستان در قاهره خواستار آزادی زندانیان مصری بدون محاکمه در عربستان سعودی شوند.
 
هماهنگ کننده اصلی تظاهرات امروز علیه رژیم آل سعود در قاهره گروه‌ها و جریان‌های سیاسی اسلامی هستند که از مردم درخواست کرده‌اند، در تظاهرات امروز حضوری پر شور داشته باشند.

مهمترین خواسته این جریان‌های مصری آزادی زندانیان بدون محاکمه مصری است که سال‌هاست در زندان‌های عربستان بسر می‌برند و در برخی موارد اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نیست.
 
قراراست، در این تجمع اعتراض آمیز تعداد زیادی از زندانیان سابق سیاسی و روزنامه‌نگاران مصری حضور داشته باشند.
 
در اثر فشارهای اخیر ایجاد شده علیه عربستان سعودی در مسئله آزادی زندانیان مصری، مقامات سعودی پنج شنبه گذشته "حامد مشعل" را آزاد کردند و وی اخیرا وارد مصر شد.
 
"یاسر السری" از فعالان مصری در زمینه آزادی زندانیان این کشور از زندان‌های عربستان گفت که ما همچنان در انتظار عملی شدن وعده سفیر عربستان در قاهره درباره پاسخگویی به خانواده زندانیان و تجمع‌کنندگان هستیم، اما تاکنون عملا هیچ تحرکی در این مسئله مشاهده نشده است.

دخالت عربستان در امور داخلی مصر و نیز بدرفتاری با عمره گزاران مصری خشم مردم این کشور را برانگیخته است.

انتهای پیام/++منبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900622000621

نظرات()

سه شنبه 22 شهریور 1390

منتظری: درد دارم، اما امیدوارم به دربی برسم

• نوشته شده توسط: ramin h

باید مراقب باشیم اسیر اتفاقات نشویم
منتظری: درد دارم، اما امیدوارم به دربی برسم

خبرگزاری فارس: مدافع تیم فوتبال استقلال گفت: در تمرینات یکی، دو روز گذشته درد را روی پای مصدومم احساس کردم اما امیدوارم به بازی روز جمعه برسم.

خبرگزاری فارس: منتظری: درد دارم، اما امیدوارم به دربی برسم

به گزارش خبرگزاری فارس، پژمان منتظری که با مصدومیت روبه‌رو است، در حاشیه تمرین استقلال در خصوص اینکه آیا به بازی روز جمعه مقابل پرسپولیس می‌رسد یا خیر گفت: تلاش خود را انجام داده‌ام ولی پایم هنوز درد دارد. فکر می‌‌کنم نباید زیاد به پایم فشار بیاورم. تا دیروز فکر می‌کردم که شرایط خیلی خوب است اما در تمرینات دیروز پای مصدومم من را اذیت کرد ولی فکر می‌کنم تا روز بازی فرصت هست و با تلاش‌های دکتر نوروزی و خانم محمدی بتوانم به دربی برسم.
 
وی در خصوص شرایط پرسپولیس گفت: پرسپولیس روحیه خود را پیدا کرده ولی ما می‌ دانیم مسابقات گذشته و جایگاه دو تیم در این مسابقه تاثیری ندارد و این بازی به غیر از حساسیتی که برای همه دارد حواشی مختلفی خواهد داشت. به دنبال سه امتیاز هستیم چون در شخصیت تیمی ما اثرگذار است.

منتظری در خصوص عملکرد خط دفاع استقلال در غیاب او گفت: استقلال در بازی گذشته روی ضربات ایستگاهی دچار مشکل شد. در بازی روز جمعه حتی اگر خودم هم باشم باید باهوش‌تر عمل کنیم. نظم دفاع ما در این چند بازی خوب بوده ولی باید در فاصله چند روزه تا مسابقه ضعف‌هایمان را برطرف کنیم.

مدافع استقلال درپایان در خصوص پیش بینی نتیجه بازی گفت: چون سال گذشته به صورت رفت و برگشت پرسپولیس را بردیم باز هم همه توقع دارند این کار را تکرار کنیم ولی باید حواسمان را جمع کنیم که اسیر اتفاقات مسابقه نشویم.
انتهای پیام/
منبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900622000624

نظرات()

سه شنبه 22 شهریور 1390

غیبت روبینیو و ابراهیموویچ/میلان با دومهاجم مقابل بارسا

• نوشته شده توسط: ramin h

/لیگ قهرمانان اروپا/
غیبت روبینیو و ابراهیموویچ/میلان با دومهاجم مقابل بارسا

خبرگزاری فارس: غیبت روبینیو و ابراهیموویچ دست لئوناردو را برای انتخاب جایگزین در خط آتش میلان بست.

خبرگزاری فارس: غیبت روبینیو و ابراهیموویچ/میلان با دومهاجم مقابل بارسا

به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت فوتبال ایتالیا، تایه تایوو و جیان‌لوکا زامبروتا که دچار آسیب دیدگی شده بودند و حضورشان در دیدار امشب (سه‌شنبه) برابر بارسلونا با تردید روبه‌رو بود، با تلاش کادر پزشکی روسونری به این دیدار خواهند رسید.

از سوی دیگر روبینیو نیز در تست پزشکی شرکت کرد، ولی نتوانست از پس آن برآید و از فهرست بازی برابر بارسا کنار گذاشته شد. حذف روبینیو از این سیاهه دست آلگری را بسته‌تر می‌کند، با آسیب دیدگی زلاتان ابراهیموویچ و نرسیدن روبینیو به این بازی، میلان تنها دو مهاجم در دسترس دارد زیرا نام پیپو اینزاگی پیش از این از فهرست بازیکنان میلان در اروپا حذف شده بود.

دروازه‌بان‌ها:
آبیاتی، آملیا، روما

مدافع‌ها:
آباته، آنتونینی، بونرا، نستا، تایوو، تیاگو سیلوا، زامبروتا، یپس

هافبک‌ها:
آمبروزینی، آکوئیلانی، بواتنگ، امانوئلسن، نوکرینو، فن بومل، سیدورف

مهاجم‌ها:
پاتو، کاسانو
انتهای پیام/آمنبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900622000626

نظرات()

سه شنبه 22 شهریور 1390

ممنوعیت تنظیم سنتی قرارداد در بنگاه‌های مسكن تهران از 20 مهر

• نوشته شده توسط: ramin h

رئیس اتحادیه املاک در گفت‌وگو با فارس خبر داد:
ممنوعیت تنظیم سنتی قرارداد در بنگاه‌های مسكن تهران از 20 مهر

خبرگزاری فارس: رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: از 20 مهرماه سال جاری تمام قراردادهای خرید و فروش و اجاره نامه در تهران پرینتی می‌شود و دیگر شکل سنتی تنظیم قرارداد بین خریدار، فروشنده و مستأجر و موجر ممنوع است.

خبرگزاری فارس: ممنوعیت تنظیم سنتی قرارداد در بنگاه‌های مسكن تهران از 20 مهر

مصطفی قلی‌ خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود: قبل از ماه مبارک رمضان 14 منطقه تهران تمام قراردادهای خرید و فروش، اجاره و اجاره به شرط تملیک پرینتی شده و دیگر هیچ قراردادی در این مناطق به صورت دستی نوشته نمی‌شود.
وی اضافه کرد: قراردادهای تنظیم شده در بنگاه‌های املاک این 14 منطقه پرینتی و دارای هولوگرام است تا دیگر خبری از خط خوردگی و دست‌نویس شدن مطالب در این مبایعه‌نامه‌ها نباشد.
خسروی با بیان اینکه با پرینتی شدن قراردادهای تنظیم در بنگاه‌ها دارای بارکد دو بعدی شده و در سامانه کد رهگیری ثبت می‌شود،تأکید کرد: با پرینتی شدن قراردادها، می‌توان از تخلفات جلوگیری کرد و دیگر خبری از نوشتن مبایعه نامه توسط افراد در خانه‌ها و خارج از بنگاهها نخواهد بود.
رئیس اتحادیه املاک خاطرنشان کرد: قبل از اجرای این طرح در تهران بودند سازندگانی که خود با خریداران مسکن اقدام به نوشتن مبایعه‌نامه می‌کردند و سرانجام می‌دیدیم که تخلفاتی صورت گرفته و ایجاد مشکل میان فروشنده و خریداری شده است.
وی ادامه داد: مناطق 15، 16، 17، 18 و 19 نیز تا 20 مهرماه سال جاری به این 14 منطقه ملحق خواهند شد و قراردادهای تنظیم شده این مناطق نیز در بنگاه‌های املاک به صورت پرینتی و با هولوگرام خواهد شد.


تخلف نیم درصد بنگاه‌های مسکن از طرح تعزیراتی اجاره بها 

وی در خصوص تعداد بنگاه‌های مسکن در شهر تهران گفت: در حال حاضر در شهر تهران 8840 بنگاه مسکن دارای جواز فعالیت می‌کنند.
وی افزود: ما تابع قانون نظام صنفی هستیم و برای ایجاد شغل هنوز فردی که شرایط لازم برای راه‌اندازی بنگاه مسکن را داشته باشد به او جواز داده می‌شود.
به گفته وی افرادی که واحد اجاره‌ای دارند و می‌خواهند بنگاه مسکن راه‌اندازی کنند باید حداقل یک اجاره رسمی یک ساله داشته باشند.
خسروی در پاسخ به این سؤال که از زمان اجرای برخورد تعزیراتی با اجاره بهای مسکن چه تعداد بنگاه در تهران و کرج دچار تخلف شدند گفت: بازرسان تعزیرات حدود 7 هزار بنگاه مسکن را بازرسی کردند تا ببینند آیا این بنگاه‌ها از طرح رشد 7 تا 9 درصدی اجاره بها تخلف کرده‌اند یا خیر، اما خوشبختانه گزارش‌ها حاکی از تخلف نیم درصدی از این طرح می‌داد.
انتهای پیام/ممنبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900622000567

نظرات()

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic